Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077014
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
WOM 1.39
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze

Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna

 • Art.78a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285 poz.2856 z późniejszymi zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

 • Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

  1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;

  2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;

  3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

  Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto: Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

  nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Wnioskodawca otrzymuje decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

V. Uwagi

Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres wk@um.torun.pl.

Wniosek należy złożyć osobiście.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane: samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t., ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy.
Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy, a okres ten może byc przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A