Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076931
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    wniosek strona nr 2
    wniosek strona nr 1
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
WOM 1.37
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 4
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel. , telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69, 611 87 40

Podstawa prawna

 • Art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r.,poz. 341późn. zmianami)

 • § 9 - 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 231 z późn. zm.)

 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia:

  • wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; *

 • Zmiana danych umieszczonych w posiadanym pozwoleniu (zmiana nazwiska, adresu, terminu ważności)

  • wniosek o wymianę pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • orzeczenie lekarskie - w przypadku przedłużenia terminu ważności;

  • orzeczenie psychologiczne - w przypadku przedłużenia terminu ważności;

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5.*

 • Wtórnik pozwolenia

  • wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem wg obowiązującego wzoru;

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej;

  • fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*

Do wglądu dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 

33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego. 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni po złożeniu wniosku, w przypadku zmiany danych i wtórnika oraz 14 dnia od dnia zdania egzaminu państwowego, w przypadku uzyskania pozwolenia po raz pierwszy.

IV.  Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Uwagi

 • W przypadku, gdy do wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, wniosek o wydanie pozwolenia należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

 • Wniosek pobrany z Internetu należy drukować dwustronnie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

*FOTOGRAFIA

Osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zobowiązana dołączyć do wniosku wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A