Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076932




Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego
    Oświadczenie przedsiębiorcy dot. zatrudnionych kierowców
    Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    Oświadczenie - OC
    Oświadczenie - ON

Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
WOM 1.8.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 7
telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 61 - Violetta Ochocińska , 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.
Podstawa prawna
  • Art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym -tekst jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U.UE.L2009.300.51 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1.Wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru.
2.Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem”
oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;

3.dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – 
Zezwolenie wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną  w wysokości:
a) 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
Wymóg zdolności finansowej potwierdza się jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
1)  rocznym sprawozdaniem finansowym;
2)  udzielenie gwarancji bankowej
3)  polisy ubezpieczeniowej

4.oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1;

5.oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;

6.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.

Wpłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych pojazdów.

Wpłatę za wydanie zezwolenia dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127)

7.oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia(WE) nr 1071/2009.dotyczące osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

8.Wykaz pojazdów

9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotycząca osoby:
a) prowadzącej działalność gospodarczą, lub będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) zarządzającej transportem

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
"Organ rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku."

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
1.Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów osób autobusem lub rzeczy pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
3.Wnioski o wydanie zezwolenia można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty. .
4.Odbiór zezwolenia  osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
5.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
6.W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł
7.Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
8.Zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa , jeżeli organ ,który udzielił zezwolenia stwierdzi, ze posiadacz nie spełnia co najmniej jednego z wymogów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A