Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076929
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
    Wniosek o wydanie wypisu z licencji
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Oświadczenie o osobistym wykonywaniu przewozów drogowych w zakresie przewozu osób taksówką
    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie pojazdem
    Zgłoszenie kierowcy do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
    Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
    Wniosek - zgłoszenie kierowcy
    Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
WOM 1.26.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń , pok. nr 7
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,
telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska, 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna
    • Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym -tekst jednolity  (Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
    • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011r. Nr. 106, poz. 622z późn. zm. )

I.Dokumenty od wnioskodawcy :

1.Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru
2 Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby ubiegającej się o udzielenie licencji ( opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku)- zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z  2019r. poz. 2140 z późn. zm.) . tj. że :
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności  dokumentów, środowisku, lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu
- nie wydano jej prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
3.Oświadczenie dot. wykonywania samodzielnie funkcji kierowcy taksówki przez przedsiębiorcę w ramach udzielonej licencji wraz z kserokopię prawa jazdy lub oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy .
4.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa;
-  w art. 5c ust.1 pkt 4 tj.: że w stosunku do zatrudnionych kierowców, a także innych niezatrudnionych lecz wykonujących osobiście przewóz na  rzecz wnioskodawcy , nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
- w art. 6 ust. 1 pkt 2 tj. :że zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości ,a także za przestępstwa, o których  mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu  wykonywania zawodu kierowcy
albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa powyżej.
5.Kserokopię zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przedsiębiorcy jeżeli sam wykonuje przewozy taksówką.
6.Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje :
- markę i typ pojazdu
- rodzaj/ przeznaczenie
- numer rejestracyjny
- numer VIN
- wskazanie rodzaju i tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
7.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca jest jego współwłaścicielem lub nie jest jego właścicielem.
9.Dowód wpłaty za wydanie licencji    
 
II. Wymagane opłaty
Za wydanie licencji opłatę pobiera się wpłacając określoną kwotę w oparciu o tabelę opłat w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja.

Opłata za wydanie licencji na okres:
- od 2 do 15 lat – opłata 200 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 16 do 30 lat – opłata 250 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 31 do 50 lat – opłata 300 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd

 

Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127)


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.


IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi:

1.Wnioski można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci  dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.

2.Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

4.Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

5.Zabrania się wykonywania transportu drogowego taksówką pojazdem nie zgłoszonym do licencji.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A