Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077013
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o zgloszenie zbycia, nabycia pojazdu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
WOM 1.24
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 88 50

 Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

tel.  56 611 88 67


Uwaga – ważna informacja !


 • pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabycia lub zbycia w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury (dla pojazdów zakupionych lub sprzedanych do dnia 29 lutego 2020 r. włącznie, obecnie termin ten wynosi 30 dni),

 • złożenie wniosku o rejestrację pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski jest równoznaczne ze zgłoszeniem jego nabycia,

 • w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 • zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do Wydziału Obsługi Mieszkańców. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury.

 • Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Podstawa prawna

 • Art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
 • §17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
 • Art. 311.ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 21 grudnia 2020r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek według załączonego wzoru
 • Kopia dokumentu lub dokumentów, na podstawie którego/ych nastąpiło  zbycie lub nabycie pojazdu
 • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty
bez opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A