Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077011
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu, nazwiska.

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
WOM 1.23
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50


Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty


 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział
Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze


Podstawa prawna

  • Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
  • §18 ust 1, pkt1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm )

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

pozwolenie czasowe - 19,00

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A