Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077002
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (zlomowanie)

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
WOM 1.21
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

 Jednostka odpowiedzialna:
Wydział
Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze


Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna

  • Art. 79 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
  • §21 ust 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm )
  • Art. 18-20 ustawy z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018r., poz. 578z późn. zm )
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r.   poz. 1000 )

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek według załączonego wzoru
  • Zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu ) wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • Tablice rejestracyjne,
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

opłata skarbowa 10 zł na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału, lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta ToruniaBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A