Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076970
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    wniosek o zmianę w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WOM 1.20
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń I piętro, stanowiska 4-9
Telefon: 56 611 88 50

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. nr 7, tel.  56 611 88 67

Można dokonać rezerwacji wizyty link: www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty

Podstawa prawna

  • Art.78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym   (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
  • § 18 ust. 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. , poz. 689 z późn. zm)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
  • Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

 

pozwolenie czasowe - 19,00

 

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

 

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

 

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

 

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A