Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076958
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Oświadczenie - chart

Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
WOM 1.17.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń pok. nr 13
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.122 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
  • Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 67 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych i ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
  •  Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
"Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców" według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
82 zł za pokwitowaniem w kasie UMT, ul. Grudziądzka 126b lub na konto UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

  • Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, chartów rasowych i ich mieszańców wymaga zezwolenia na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa.
  • Termin odpowiedzi do 30 dni.


IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
Zezwolenie wydaje się według miejsca utrzymywania psa.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A