Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077048
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego
    Oświadczenie przedsiębiorcy dot. zatrudnionych kierowców
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
WOM 1.13.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców -
Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 7

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 61 - Violetta Ochocińska , 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska


56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  • Art.33 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia według załączonego wzoru
  2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone przepisami prawa i którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
  3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi.

II. Wymagane opłaty

  • Za wydanie zaświadczenia:bezterminowo - 500zł
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia na każdy zgłoszony pojazd - 100 zł

wpłata na konto:
(BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127)

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi

  1. Wnioski można składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisać odręcznie i złożyć osobiście lub przesłać pocztą .
  2. Odbiór zaświadczenia wyłącznie osobiście.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A