Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077026
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu na imprezie okolicznościowej
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu pocztówkami i pamiątkami przed sklepem, w którym sprzedawany jest taki towar
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu sadzonkami przy ogródkach działkowych
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu balonami
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu w punkcie małej gastronomii
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie handlu w sezonowym ogródku gastronomicznym
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym
WOM 1.11.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 8

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 78,  56 611 88 79

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

 • KPA - tekst jednolity (Dz. U. z 2021r. poz. 735)
 • Uchwała nr 270/03 RMT z 04.12.2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia- z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r.. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2019r., poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia według załączonego wzoru (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji lub napisany odręcznie)
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy na zajęcie wskazanego terenu ,
 3. Szkic sytuacyjny przedstawiający teren, na którym ma być prowadzona działalność sezonowa
 4. Dane niezbędne do uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu (w przypadku terenów objętych nadzorem konserwatorskim):
  - szkic sytuacyjny punktu,
  - opis urządzenia ( zdjęcie, rysunek),
  - wielkość i kolorystyka punktu.

II. Wymagane opłaty
Opłata skarbowa 10 zł - wpłata w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B lub na konto bankowe - Bank Millennium -
nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi|
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wydaje się zezwolenie na wykonywanie działalności sezonowej.
 

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi

1. Wnioski można składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisać odręcznie i złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
2. Odbiór zezwolenia osobiście.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A