Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077001
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego
    Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
    Wniosek na zgłoszenie zmiany pojazdu którym są wykonywane przewozy drogowe.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
WOM 1.7.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 8

telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska, 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska

Podstawa prawna

 • art. 7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE 2009.300.51 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wniosek o zmianę licencji według załączonego wzoru
 2. Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zmiany nazwy lub adresu)
 3. Aktualny wykaz pojazdów oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku zmiany pojazdu lub nabycia nowego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim

II. Wymagane opłaty

 1. Za zmianę licencji - w zakresie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wys. 10% opłaty za wydanie licencji w zależności od okresu na jaki została wydana+ 5% za zmianę każdego wypisu z licencji.
 2. Za wydanie kolejnego wypisu z licencji na nowo nabyty pojazd pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty za wydanie licencji za każdy pojazd
  Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta -
  (BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127)

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Wydaje się nowy druk licencji po dokonaniu zmiany i nowe wypisy - w przypadku zgłoszenia zmiany treści licencji.
 • W przypadku zwiększenia liczby pojazdów wydaje się tylko wypisy na nowo nabyte pojazdy.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi

 • Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta .
 • Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A