Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076968
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
WOM 1.10.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 8

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 78,  56 611 88 79

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna:
  •  art. 18¹ ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami)
  • uchwała Nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3326)
  • uchwała Nr 885/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3327),

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1.wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż  napojów alkoholowych według załączonego wzoru

2. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

3. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu ( obiektu ), na którym ma być

4. kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Toruń).

II. Wymagane opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.(na konto Gminy Miasta Toruń - BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ
nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127 )

Opłata roczna wynosi:

    525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.

IV. Tryb odwoławczy


1. Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.

2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A