Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21270961
Data (2022-07-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 212/2022w sprawie powołania komisji na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Toruniu 22.06.2022
Zarządzenie PMT 211/2022w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Torunia 22.06.2022
Zarządzenie PMT 210/2022w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Wydziału Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Torunia 22.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 191/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na Opracowanie planu działań służących obniżeniu kosztów i optymalizacji zużycia mediów energetycznych w jednostkach i obiektach wchodzących w skład Gminy Miasta Toruń. 22.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 190/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Rekultywacja zieleni wzdłuż Bydgoskiej oraz Chopina”– budżet obywatelski. 22.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 46/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.147.2022.EB 22.06.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 19/2022treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali magazynowej przy ul. Szymańskiego 15-17 w Toruniu (dz. nr 148/5, 153/11, 153/16, 207/13, 207/14, 208/3 – obręb 45)” 22.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Sportowej, Morcinka w Toruniu (części działek nr 69/1, 70/7, obręb 9) 22.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 926.6740.2020/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanym pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę parku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Fortecznej 10 w Toruniu (działka nr 217/8 z obrębu 30). 21.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 218/2022Informuję, że Pan Eugeniusz Dąbrowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku przy ul. Gościnnej 15 w Toruniu (dz. nr 327/5 obręb 61) 21.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2022Informuję, że Pani Karolina Karolska dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazu ziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Artyleryjskiej 7A w Toruniu (dz. nr 249 obręb 66) 21.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 44/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.64.2022.JF 21.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.6220.2021.3/2022Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa 63 / Sinorackiej 11-13 w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71) do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia 21.06.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 18/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa parku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Fortecznej 10 w Toruniu (działka nr 217/8 z obrębu 30). 21.06.2022
Informacje o środowisku 9/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p. pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 21.06.2022
Informacje o środowisku 8/2022Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 21.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.4.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Katarzynki, Małgorzatki, Lubej, Wymarzonej i ul. Olsztyńskiej w Toruniu (działki nr 156/2, 178/2, 179/2, 241/2, 295, 315 oraz części działek nr 179/1, 182/28, 294, 309, 310, obręb 46) 21.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2022Informuję, że Pan Jerzy Pedpełski dokonał zgłoszenia wykonania rozbudowy i przebudowy wew. instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 9/2, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 215/2022Informuję, że w dniu 29.03.2022 r. Pan Maciej Iwaniszewski wycofał wniosek zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 11 położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Toruniu (dz. nr 289/1, obręb 13). 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 214/2022Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Jacka Wasilewskiego dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu mieszkaniowym do budynków przy ul. Gałczyńskiego 43, 53, 57 oraz Leśna 10 w Toruniu (dz. nr 237/5, 243/3, 237/6, 237/4, 237/6, 206/1, 206/2, 262/1, 237/8, 237/9 – obręb 9) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 20.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A