Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15962363
Data (2021-06-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu. 16.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2021Data zgromadzenia: 18.06.2021
Godzina zgromadzenia: 14.00-15.30
Miejsce zgromadzenia: ul. Fosa Staromiejska 12/4.
16.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 74/2021Data zgromadzenia:14.07.2021
Godzina zgromadzenia:17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
16.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6220.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa do torów kolejowych (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1 – obręb 66; dz. nr 398, 408/1, 409/1, 409/2, 415, 424, 436, 437, 457, 471 – obręb 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obręb 74)” 16.06.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 26 listopada 2018 r. znak: WAiB.6220.11.16.17.2018 AG, wydanej dla spółki APRO Investment Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lubickiej 53 w Toruniu, dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” teren inwestycji: dz. nr 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2, 396/12, 396/14, 396/15, 290/1, 290/2, 428 – obręb 66) w zakresie zmiany warunku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określonego w pkcie 3 decyzji tj.: „w obrębie parkingów i tras komunikacji kołowej należy stosować nawierzchnię uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu”, w związku ze zmianą w 2019 r. obowiązującego na tym terenie planu miejscowego 16.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 293/2021Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasta Toruń, reprezentowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu z dnia 21 maja 2021 r. (wpływ do organu 24 czerwca 2021 r.), dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 1 budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 3 w Toruniu (działka nr 411 z obrębu 64) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 184/2021Biuro Projektów Informatycznych zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: : świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 15.06.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 183/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • udzielenie licencji oprogramowania VMware vSphere 7 Enterprise Plus - 2 szt. wraz z opieką serwisową: Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year dla w/w licencji na okres 1 roku wraz z liczbą punktów PSO - "PSO Credit - 26 pkt." 15.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 73/2021Data zgromadzenia:15.07.2021
Godzina zgromadzenia:08.00-22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie:„Kościół NMP”
Przejście: „Kościół NMP, budynek poczty, kościół św. Ducha, i wzdłuż ratusza staromiejskiego do strony pomnika Mikołaja Kopernika. Pozostanie murami ratusza na wysokości straganów i wejścia na dziedziniec ratusza”
Zakończenie: „na wysokości straganów i wejścia na dziedziniec ratusza”.
15.06.2021
Inne dokumenty 27/2021Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych z terenu Zakładu RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. przy ul. Kociewskiej 28 w Toruniu, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji obcego podmiotu przez studnię S1, zlokalizowaną na działce 127/24 obręb 40 Toruń. 15.06.2021
Informacje o środowisku 13/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 15.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 292/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE TORUŃ S.A z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dla inwestycji pn. budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda 14 w Toruniu (dz. nr 175/2, 183 w obrębie 30) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.06.2021
Inne dokumenty 26/2021Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. dotyczące wydania decyzji utrzymującej w mocy zaskarzoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: WAiB.6740.15.19.14.2020.KJ dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza". 14.06.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 291/2021Informuję, że Pani Ilona Owczarek dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Łódzkiej 93 w Toruniu (dz. nr 473/2 obręb 66) 13.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 72/2021Data zgromadzenia: 18.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, róg ulic Prosta i Królowej Jadwigi.
12.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 71/2021Data zgromadzenia: 17.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, róg ulic Prosta i Królowej Jadwigi.
12.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 70/2021Data zgromadzenia: 16.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, róg ulic Prosta i Królowej Jadwigi.
12.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 69/2021Data zgromadzenia: 15.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, róg ulic Prosta i Królowej Jadwigi.
12.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 68/2021Data zgromadzenia: 14.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, róg ulic Prosta i Królowej Jadwigi.
12.06.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 67/2021Data zgromadzenia: 17.06.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 9:30-13:30
Miejsce zgromadzenia: Ulica Podgórska 14. Przejazd samochodu z banerami ulicami Torunia z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Zakończenie ulica Podgórska 14.
12.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A