Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114859
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 557/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Przeprowadzenie inwentaryzacji (spis z natury)użyczonego 230 Beneficjentom Ostatecznym w projekcie "Internet - świ@t w twoim domu" na terenie Gminy Miasta Toruń 23.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 244/2020Informuję, że Pan Karol Zielke, dokonał zgłoszenia modernizacji instalacji gazowej przy ul. Brązowej 5 w Toruniu (dz. nr 149, obręb 72) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 243/2020Informuję, że Pan Jerzy Magdziński, dokonał zgłoszenia instalacji gazowej na gaz płynny dla rozbudowy budynku mieszkalnego o część usługową przy ul. Łódzkiej 19B w Toruniu (dz. nr 34, obręb 73) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.11.2020
Petycje 42/2020Petycja w sprawie przebudowy ul. Pigwowej w Toruniu 23.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 859.6220.2019.3/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „montaż antenowej konstrukcji wsporczej oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej przy ul. Rynek Staromiejski 24 w Toruniu (dz. nr 49, 55 w obrębie 15, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)” Obszar oddziaływania: dz. nr 9, 16, 17/1, 40, 42, 43/2, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 131/4, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 160, 161/1, 1621/2, 164 – z obrębu 15 20.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 556/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na najem 11 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021. 20.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 555/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji urządzenia do przemieszczania pionowego osób niepełnosprawnych, zainstalowanego przy szalecie miejskim ul. Rynek Staromiejski 1 w Toruniu. 20.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 554/2020Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 20.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 242/2020Informuję, że organ w dniu 19 listopada 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 5 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Bajerowską, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c 63PE z przyłączami 32PE w ulicy Osadniczej w Toruniu (dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 – obręb 69 20.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 241/2020Informuję, że dnia 19 listopada 2020 r. organ decyzją znak: WAiB.6743.33.109.131.2020.WS wniósł sprzeciw do zgłoszenia rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sasankowej 3 w Toruniu (dz. nr 525 z obrębu 32), którego dokonała Pani Halina Kaniewska. 20.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 553/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 19.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 552/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowych 19.11.2020
Uchwała RMT 532/2020w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 września 2020r. o wszczęcie kontroli. 19.11.2020
Uchwała RMT 531/2020w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego. 19.11.2020
Uchwała RMT 530/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 października 2020 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 19.11.2020
Uchwała RMT 529/2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.11.2020
Uchwała RMT 528/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 19.11.2020
Uchwała RMT 527/2020zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 19.11.2020
Uchwała RMT 526/2020zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 19.11.2020
Uchwała RMT 525/2020w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 r. 19.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A