Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115094
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 234/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Bajerowską, w dniu 5 listopada 2020 r. dokonała zgłoszenia budowy gazociągu ś/c 63PE z przyłączami 32PE w ulicy Osadniczej w Toruniu (dz. nr 95, 96, 97, 98, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 388, 389 – obręb 69) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 233/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia firmy Industrial Trade S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Ptaszek dot. przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 51 w Toruniu (działka nr 110/1 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 232/2020Informuję, że Pani Anna Ładyńska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 24 w Toruniu (działka nr 270 z obrębu 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2020Informuję, że Pani Bożena Bąska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 18 w Toruniu (działka nr 55 z obrębu 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.11.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 108/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 listopada 2020r. znak WGN.6840.2.22.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Bydgoska). 06.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2020Przetarg nieograniczony na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 83.6730.4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku, na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (działki nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13). 06.11.2020
Informacje o środowisku 28/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r.). 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wystąpieniu o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (dz. nr 213/8, 213/7, 213/6, 213/4, 213/1, 124/11, 124/13, 124/9, 122/1, 123/1, 121/2, 121/8, 121/7, 137/3, 63/3, 62/3, 57, 213/2, 130, 128, 205, 206 – obręb 22)” 06.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu (dz. nr 12/1, 23/11, 12/2, 23/12 – obręb 33)” 06.11.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 10/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r.) 06.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 544/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na prowadzenie działań profilaktycznych polegających na odkażaniu tzw. przestrzeni publicznej na terenie miasta Torunia. 05.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 543/2020Biuro Rady Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę transkrypcji i nakładania napisów na nagrania audio – wideo sesji Rady Miasta Torunia, która będzie realizowana w 2021 roku. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 05.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 542/2020Biuro Rady Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na realizację usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2021 roku według warunków określonych w niniejszym zapytaniu. 05.11.2020
Zarządzenie PMT 252/2020w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia 05.11.2020
Zarządzenie PMT 251/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu 05.11.2020
Zarządzenie PMT 250/2020zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Tounia 05.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 231/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji nr WAiB.6740.13.788.75.2020.WS o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego w systemie "Park & Ride" oraz zajezdni autobusowej wraz z instalacjami wewnętrznymi i wentylacją mechaniczną, rozbiórką: budynku administracyjnego, 2 kiosków, wc, 2 wiat przystankowych oraz 3 słupów reklamowych, budową: zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudową: instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, likwidacją: przyłącza ciepłowniczego, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej, budową układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dziewulskiego 38 / Szosa Lubicka w Toruniu (dz. nr 74/1, 74/2 z obrębu 52). 05.11.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 110/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do użyczenia. WGN.6850.19.2020.EB 05.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 62.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszego łączącego ul. Bolta z ul. Ligii Polskiej w Toruniu (części działek nr 59/19 i 59/17, obręb 59). 05.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A