Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14115029
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie położonym przy ul. Słowiczej, Wrzosowej, Lisiej, Niedźwiedziej w Toruniu (części działek nr 419, 422, 424, 207/1, 207/12, 389/2, 389/6 obręb 31) 16.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 63.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Podmurnej w Toruniu (część działki nr 191 obręb 15) 16.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na skablowaniu linii napowietrznych niskiego napięcia, budowie linii kablowych średniego napięcia oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łódzkiej, Okólnej, Hallera, Radiowej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu (część działki nr 113 obręb 65,części działek nr 81, 82, 394 obręb 66, części działek nr 145, 171 obręb73, części działek nr 110, 114, 118, 119, 127, 198, 199, 139/5, 208, 216, 221, 228, 371 obręb 74) 16.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy ul. Poniatowskiego w Toruniu (części działek nr 188/1, 220 obręb 18) 16.11.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.48/2020Stacja bazowa BT43393 TORUŃ PADEREWSKIEGO. 13.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2020Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 12.11.2020
Inne dokumenty 51/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00094099/5. 12.11.2020
Inne dokumenty 50/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KWTO1T/00076454/0. 12.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 166740.15.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu”– dz. nr 113/2 Tp, 113/4 Tp, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 156, 152 w obrębie 68; dz. nr 110, 114/1 Tp, 161, 150 w obrębie 69(Tp numer działki po projektowanym podziale).Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 155 (ul. Gliniecka), 80 (ul. Otłoczyńska), w obrębie 68 oraz dz. nr 181/6 (ul. Rypińska) w obrębie 69. Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 112/12, 112/11, 112/6, 298/17, 298/18, 280, 75, 289 w obrębie 68. 12.11.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.45/2020Stacja bazowa BT44075 TORUŃ PÓŁNOC. 10.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 547/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostarczenie i wdrożenie wraz z konfiguracją: • system monitorowania sieci zgodnie z załączoną specyfikacją. • szkolenie powdrożeniowe 10.11.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 133/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 188 osób z zaburzeniami psychicznymi (Konkurs nr 48). 10.11.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 132/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021-2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia (Konkurs nr 47) 10.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2020Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu . 10.11.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 95/2020Data zgromadzenia: 12.11.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-17.00
Miejsce zgromadzenia: Początek na placu Świętej Katarzyny i przejście ulicą Szeroką i Chełmińską kończąc pod Urzędem Marszałkowskim
10.11.2020
Patronaty 90/2020III Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego - IX LO 10.11.2020
Patronaty 89/2020II Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych 10.11.2020
Patronaty 88/2020Koncert MatBud Dzieciom - Budujemy Nowy Dom 10.11.2020
Patronaty 87/2020Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy OP PTTK 10.11.2020
Patronaty 86/2020Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest - Biuro Kultury 10.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A