Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Data (2020-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24908
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Kontrole wewnętrzne 4/2020Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu 07.09.2020
Kontrole wewnętrzne 3/2020kontrola w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu 07.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 474/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi usuwania i holowania pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1i2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym. 04.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 473/2020Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów budynku filii Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Fałata 35-37 w Toruniu. 04.09.2020
Zarządzenie PMT 182/2020w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 04.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2020Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków hal przy ul. Kociewskiej 26 w Toruniu (działka nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 z obrębu 40) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 04.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 70.6220.2016.1/2020Informacja PMT o wydanej decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "rewitalizacja Małej Wisły" na terenie działek nr 1, 2, 3, 18, 17, 13, 42, 47, 68, 63, 70, 71, 43, 16/1, 16/2, 16/3 (powstałe z podziału działki nr 16), 59, 62, 64 z obrębu 65; działki nr 5 z obrębu 67 oraz działki nr 12 z obr. 66 04.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„przetwarzanie odpadów gruzu na terenie działek 209/7 i 162/44 z obrębu 45 przy ul. Szymańskiego 12 i M. Skłodowskiej – Curie 95A w Toruniu” 04.09.2020
Zarządzenie PMT 181/2020zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 7 w Toruniu 03.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2020Informuję, że w dniu 31.08.2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia boczne) w ul. Władysława Łokietka (obręb 43 - działki nr 539/1, 540/1, 540/2, 544/1, 544/4 oraz obręb 48 - działki nr 20/1, 57, 58, 59, 71, 193, 194) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 03.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2020Informuję, że w dniu 31.08.2020 r. Józef Fedorowski zgłosił zamiar budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnej do granicy działki w ulicy Glinieckiej (działka nr 155, obręb 68) - zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 03.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 156/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu, na działce nr 131, 132 i 133 z obrębu 73. 03.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 472/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: TYP A (punk dostępowy zewnętrzny równoważny z AP-7662-680B30 wraz z odpowiednim zestawem montażowym (naściennym) zgodnie z specyfikacją (załącznik 1) – 1 sztuka 02.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 471/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Usługa wsparcia technicznego świadczona przez okres 12 miesięcy przez cały okres trwania umowy. Usługa wsparcia technicznego w zakresie: a) Bieżąca analiza logów systemowych na nadzorowanych urządzeniach/systemach wraz z podjęciem działań zmierzających do informowania administratora UMT o wykrytych problemach b) Opracowywanie zaleceń w zakresie rekonfiguracji/rozbudowy infrastruktury IT. c) Aktualizacja oprogramowania systemowego nadzorowanych urządzeń i systemów 02.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 470/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny opracowania, wykonania, dostarczenia i montażu 19 szt. tablic tyflograficznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 02.09.2020
Zarządzenie PMT 180/2020zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 02.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE TORUŃ S.A. przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Matejki, Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 16/7, 16/5, 16/6, 16/8, 27/1, 27/2 – obr. 9) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 02.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2020Data zgromadzenia:5.09.2020r.
Godzina zgromadzenia:11.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Droga Starotoruńska 1-3,przejście od Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji do gmachu WSKSiM.
02.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie wielopoziomowego parkingu w systemie park & ride wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 obręb 52 oraz część działki nr 62 obręb 58). 02.09.2020
Inne dokumenty 41/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt:Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu posadowienia odcinka linii kolejowej LK207. 02.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A