Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991375
Data (2021-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27592
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 504/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Piotra Przyżyckiego dla inwestycji polegającej na podłączeniu kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 1/3 w Toruniu (dz. nr 4/1, obręb 55) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 503/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Hanny Misiura dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Turystycznej 136 w Toruniu (dz. nr 97, obręb 62) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 502/2021Informuję, że Pan Przemysław Mądraszewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących prace ziemne, montażowe i remontowe w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku gospodarczego przy ul. Lisiej 26 w Toruniu (dz. nr 510/2 obręb 31) 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 501/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Bożeny Szynkiewicz oraz Pan Wojciecha Szynkiewicz, dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Włocławskiej 128 w Toruniu (działka nr 1010 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 500/2021Informuję, że w dniu 3 września 2021 r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia przy ulicach Plantowa. Projektowana CXLIX, Projektowana CLXV w Toruniu (dz. nr 72/16, 72/25, 72/26, 72/14, 72/10, 72/12 z obrębu 46 oraz 23/2, 59/2, 60/5, 48/2, 27/1, 28/1 z obrębu 47, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 499/2021Informuję, że w dniu 6 września 2021 r. Pani Halina Karłowa dokonała zgłoszenia przy ul. Zielonej 44 w Toruniu (dz. nr 469 obręb 71, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 498/2021Informuję, że w dniu 03 września 2021 r. Pan Zygmunt Bartnicki dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Malinowa 9 w Toruniu (dz. nr 395 obręb 35, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 497/2021Informuję, że w dniu 2 września 2021 r. Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. dokonały zgłoszenia budowy sieci wod-kan w ul. Równinnej wraz z sięgaczem w Toruniu (dz. nr 96/2, 138, 137/1, 136/4 obręb 40, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 07.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 257/2021W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie w 2022 roku usług w zakresie usuwania i przemieszczania /holowania/ pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450.), w związku z otrzymaną dyspozycją usunięcia pojazdu, w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej w/w przedmiot zamówienia, Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 07.09.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 25/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.09.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 18/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „adaptacja istniejącej infrastruktury pod działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Płaskiej 36 w Toruniu” (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8, 148/14 – obręb 45) 07.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 496/2021Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. Grand Bulvar Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia przebudowy i podziału pomieszczeń mieszkalnych w budynku wielorodzinnym na niezależne lokale mieszkalne przy ul. Św. Jakuba 14 w Toruniu (dz. nr 151, 149/4 obręb 18, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 06.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 495/2021Informuję, że w dniu 11 maja 2021 r. Pani Alicja Kwiatkowska-Jelińska dokonała zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rusa 3 w Toruniu (dz. nr 604 i 629 obręb 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ. 06.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 494/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia P.P.H.U. INTERPAK Dariusz Różycki, Małgorzata Różycka, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla części handlowo – usługowej budynku przy ul. Chrobrego 28C w Toruniu (działka nr 69/1 z obrębu 49) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 06.09.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 256/2021Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na remont ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Bydgoskiej 5. 06.09.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 132/2021Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych pn. "Jak rozwiązywać problemy uzależnień w Toruniu" w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022. 06.09.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 107/2021Data zgromadzenia:08.09.2021
Godzina zgromadzenia:14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:chodnik przy Szpitalu Miejskim,ul.Batorego 17/19.
06.09.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6.09.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu (WGN.7125.1.100.2021.JF/KRK). 06.09.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 131/2021Prezydent Torunia ogłasza nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencja 2022-2023. 05.09.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 493/2021Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi, Wielkie Garbary i Ślusarskiej w Toruniu (dz. nr 70, 115, 98, 83/2, 84, 87/2 – obr. 17 oraz dz. nr 310, 311 – obr. 15) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 03.09.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A