Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271048
Data (2022-07-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 207/2022zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu 15.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 207/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp.zo.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonały zgłoszenia wykonania budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 591, 592 obręb 67 w ul. Rypińskiej, do posesji przy ul. Rypińskiej 8-8A/Podgórskiej 29 w Toruniu wraz z budową kanału DN 160 o długości 7,2 m w wykopie otwartym, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami 15.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 206/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp.zo.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonały zgłoszenia wykonania budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 689, obręb 35 w ul. Spokojnej, do posesji przy ul. Spokojnej 7 w Toruniu wraz z budową kanału DN 160 o długości 2,7 m w wykopie otwartym, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 187/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 15 nowych punktów kamerowych opartych o kamery IP stałopozycyjne fullHD (15 kamer stałopozycyjnych). 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 186/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi aktualizacji zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 185/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: „Zagospodarowanie ronda Wiślanego oraz ronda Armii Pomorze w Toruniu”. 15.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 184/2022Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie zajęć z zakresu aktywności fizycznej oraz wynajęcie sali do ćwiczeń w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” 15.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 71/2022W dniu 09 czerwca 2022r Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Наші канікули - Nasze wakacje – wakacje dla dzieci opiekunów emigrantów z domów dziecka z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 15.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.98.2022.EB 15.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali przemysłowej H-78 na halę, w której prowadzony będzie proces przetwarzania odpadów oraz zwiększenie wydajności procesu przetwarzania odpadów w hali H-82 na terenie działki 4/18 obręb 45 przy ul. Szymańskiego 24 w Toruniu” 15.06.2022
Zarządzenie PMT 206/2022w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy oraz wsparcia organizacji Bella Skyway Festival 2022 14.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 205/2022Informuję, że Pan Maciej Iwaniszewski dokonał zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 11 położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Toruniu (dz. nr 289/1, obręb 13) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 14.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 204/2022Informuję, że Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu dokonała zgłoszenia wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bażyńskich 2-8 w Toruniu (dz. nr 5/4, obręb 11) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 14.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 80/2022Data zgromadzenia: 24.06.2022r.
Godzina zgromadzenia: 20.00-22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Parking przed wejściem głównym Toruń Plaza,
Przejazd: CH Toruń Plaza ul. Broniewskiego 90 – Szosa Okrężna - Polna - Szosa Chełmińska - Bema - Matejki - Mickiewicza - ul. Szosa Bydgoska – Toruń Plaza,
Zakończenie: Plaza ul. Broniewskiego 90.
14.06.2022
Inne dokumenty 35/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z istniejącej studni głębinowej, znak GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 34/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z czterostanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Pigwowej 3 w Toruniu, znak GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 14.06.2022
Petycje 10/2022Petycja o zaplanowanie wybudowania drogi asfaltowej o długości 580 metrów łączącej miasto Toruń z gminą Łysomice. 14.06.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 8/2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu. 14.06.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 7/2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu. 14.06.2022
Zarządzenie PMT 205/2022w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" Sp. z o.o. 13.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A