Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 02.12.2020

Liczba wejść na stronę: 14114994
Data (2020-12-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25422
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 111/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.159.2020.ANP, WGN.6845.227.2020.ANP 19.11.2020
Obwieszczenie RMT 43/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.11.2020
Obwieszczenie RMT 42/2020w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. 19.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 551/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 2 licencji: • Microsoft SQL Server 2019, pakiet 2 core – 2 licencje (2 x 2 core) 18.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 550/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu 18.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 549/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę administrowania systemem OTAGO w roku kalendarzowym 2021. 18.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia że Pani Genowefy Rejmandowskiej, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Zajkowską, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Turkusowej 25 w Toruniu (dz. nr 811/4, 820 – obręb 66) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 811/4, 820 – obręb 66 18.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 57.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa nowego zbiornika biogazu na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49” (działka nr 138/1 oraz części działek nr 136/2, 129/2 i 128/4 obręb 23). 18.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 548/2020Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 1 lutego 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. 17.11.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 134/2020Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 17.11.2020
Patronaty 96/2020Copernican Digital Forum 17.11.2020
Patronaty 95/202013 Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą 17.11.2020
Patronaty 94/2020Interdyscyplinarny Konkurs Wojewódzki - Beethoven po niemiecku 17.11.2020
Patronaty 93/2020Konferencja dydaktyczna - Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej 17.11.2020
Patronaty 92/2020Toruńskie Dni Kariery 17.11.2020
Patronaty 91/2020Zdrowym być - recepta na szczęście Przedszkole Miejskie NR 17 17.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 64.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienie boczne) na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (cz. dz. nr 5, obr. 43) 17.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy pl. św. Katarzyny 1, ul. Gregorkiewicza, ul. Dąbrowskiego 2a w Toruniu (części działek nr 118/1, 131, 85/5 obręb 18) 17.11.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 237/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłanym piśmie znak: WAiB.6740.1.725.2278.2020.IBJ, skierowanym do FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), inwestora budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Etap I) oraz dwóch budynków jednorodzinnych przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 66) zawierającym uwagi i zastrzeżenia Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Zakole” w Toruniu. 16.11.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Trawińskiego, polegającego na remoncie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A