Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Data (2020-09-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24908
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 164/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy fragmentu kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Gołębiej 20 w Toruniu (działki nr 346 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 8 września 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.42.105.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, z dnia 24 lipca 2020 r. (l.dz. 7147/2020) - dotyczącego budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Chrobrego 64 w Toruniu (dz. nr 188 – obręb 43) 09.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6220.1./2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowasieci i przyłączy cieplnych do budynków kompleksu szkolnego przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (dz. nr 115/1, 131 - obręb 18)" 09.09.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 20. sesji RMT 09.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działkach nr 198/1, 331, 196, 197, 204/2, 204/1, 205/1, 206/1, 97, 102/1, 102/2, 96/8, 100/2, 101, 154/3, 113, 83, 108, w obrębie 39, ul. Kraińska, ul. Wielki Rów, jedn. ewid. 046301_1 Toruń. Obszar oddziaływania: obręb 39 - działki nr 198/1, 331, 196, 197, 204/2, 204/1, 205/1, 206/1, 97, 102/1, 102/2, 96/8, 100/2, 101, 154/3, 113, 83, 108. 08.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 157/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187 z obrębu 30) – Etap I: budynek 1, 2, 3, 4. 08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 08.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 77/2020Data zgromadzenia: 25.09.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:30
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Trasa przejścia: ul. Szeroka- ul. Królowej Jadwigi- ul. Rynek Nowomiejski – obejście Kościoła Ewangelickiego pw. Trójcy Świętej (skręt w prawo na wysokości skrzyżowania z ul. Sukienniczą) - powrót do ul. Królowej Jadwigi (na wysokości ulicy Prostej) - ul. Szeroka - ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
Miejsce zakończenia zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
08.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 08.09.2020
Informacje o środowisku 24/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 136740.15.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr 15/33, 26/8, 15/34 Tp – obręb 59 (Tp numer działki po projektowanym podziale) Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 15/27 – obr. 59 (ulica Olimpijska) Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 15/35 w obrębie 59 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 15/31), 24/3, 26/16 w obrębie 59. 08.09.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.25/2020Stacja bazowa BT44074 TORUŃ PODGÓRZ. 07.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 475/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim w Toruniu i w części strefy buforowej UNESCO. 07.09.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia MStyl Milenia Jurkiewicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Goplany 27, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Częstochowskiej 1 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obr. 53) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: 294/2, 294/9 – obr. 53. 07.09.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 93/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do wydzierżawienia.WGN.6845.124.2020.ANP 07.09.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.5.2020.KŁ i inne 07.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu. 07.09.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2020Data zgromadzenia:13.09.2020
Godzina zgromadzenia:15.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
07.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu dwóch elektronicznych punktów (wyświetlaczy) informacyjnych na terenie położonym przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu (działka nr 140/2 i 143, obręb 16) 07.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 42/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie położonym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu (działki nr 187, 189/2, 189/3, 190, 192/1, 196, 197/1, 198, 199/2 obręb 13) 07.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A