Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21270974
Data (2022-07-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2022Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Jacka Wasilewskiego dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym do budynków przy ul. Gagarina 82-86, 120-126, 132-138, 140-150 w Toruniu (dz. nr 30/6, 58, 59/5, 60, 61/2, 62, 67/25, 100, 105 – obręb 5) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 212/2022Informuję, że Pan Wojciech Nielipowicz dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Winnica 44 w Toruniu (dz. nr 159, obręb 57) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 211/2022Informuję, że Pani Anna Włódarska dokonała zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego numer 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu (dz. nr 414, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 210/2022Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Rypińskiej 128 w Toruniu (dz. nr 181/2, 181/6 – obręb 69) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 20.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 189/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 22 nowych punktów kamerowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia". 20.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 75/2022W dniu 20 czerwca 2022r Stowarzyszenie Dobro dla dobra z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 74/2022W dniu 20 czerwca 2022 r. Fundacja "International league" z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy" w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 73/2022W dniu 20 czerwca 2022r Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Toruńska infolinia dla uchodźców z Ukrainy” w ramach zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 45/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.146.2022.EB 20.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.63.2022.JF 20.06.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 41. sesji (14.04.2022r.) 20.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 209/2022Informuję, że Pani Jolanta Strupczewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Złotej Rybki 5/2 w Toruniu (dz. nr 279/1, 279/2, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 17.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 188/2022Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie teczek kartonowych - Akta pojazdu. 17.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 81/2022Data zgromadzenia: 15.07.2022r.
Godzina zgromadzenia: 17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Starówka, pomnik M. Kopernika.
17.06.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 72/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie: Organizacji w Toruniu Międzynarodowych i Ogólnopolskich Wydarzeń Sportowych, Memoriałów oraz Turniejów Cyklicznych Kreujących Sportowy Wizerunek Miasta Torunia - II tura konkursu w okresie od 01.07 do 31.12.2022 (konkurs nr 14.2). 17.06.2022
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 72.110/2022Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55) 17.06.2022
Inne dokumenty 36/2022Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków reliktu średniowiecznych murów obronnych Nowego Miasta Torunia 17.06.2022
Zarządzenie PMT 209/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania. 15.06.2022
Zarządzenie PMT 208/2022w sprawie ustalenia regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 23, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 15.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 208/2022Informuję, że Pan Zbigniew Horka dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej i zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej przy ul. Trakcyjnej 5/1 w Toruniu (dz. nr 455, obręb 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 15.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A