Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11752270
Data (2020-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23557
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Sprawozdania 1/2020Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 roku. 05.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 05.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 14. sesji RMT 05.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 33/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "T" w zespole staromiejskim, zawartego w obrębie ulic: św. Jana, Łazienna, Bulwar Filadelfijski i Żeglarska oraz dla bloku "F" w zespole staromiejskim zawartego w obrębie ulic: Rabiańska, Ducha Świętego, Flisacza i Piekary. 04.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 32/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 04.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 31/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 04.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2020Informuję, że dnia 04.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Firmy Handlowo – Usługowej „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza SN-15 kV i przyłączy nn przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41, dz. nr 120/3, 120/4 w obrębie 40) 04.02.2020
Inne dokumenty 7/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 04.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 15/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.26.2020.ANP 03.02.2020
Patronaty 14/2020Światowy Dzień Wyborów 2020 Seminarium Naukowe pt. "Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?" 03.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.02.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.25.2020.EB 03.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.01.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonych do oddania w dzierżawę. WGN.6845.274.2019.ANP, WGN.6845.216.2019.ANP, WGN.6845.296.2019.ANP 03.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 12/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.02.2020r. w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu.WGN.7125.1.23.2019.KŁ oraz inne. 03.02.2020
Inne dokumenty 6/2020Obwieszczenie komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00031398/2. 03.02.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2020Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Żłobka Miejskiego przy u. Andersa 21 w Toruniu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną>>UWAGA< 03.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 13/2020Lista osób do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych na rok 2020. 31.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „zmianie zagospodarowania terenu przy dworcu, budowie tymczasowego obiektu budowlanego dworca, budowie niezbędnej infrastruktury dworca kolejowego Toruń Miasto w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II” planowanej przy Pl. 18 Stycznia w Toruniu (działki nr 207, 198, 195, 225 obręb 18). 31.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wod. – kan. wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/5, 121/7, 121/8, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.25.2019.3/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. decyzji znak: WAiB.6740.25.10.1.2019 KJ zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r. znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” 31.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Mohna 20 w Toruniu (działka nr 192/2 oraz części działek nr 508/2 i 504 obr. 37) 31.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A