Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15478399
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 848
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
215/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odwołania od decyzji nr: WAiB.6740.12.938.53.2020.ZP dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu (dz. nr 381 z obrębu 3). 06.05.2021
214/2021Informacja Prezydenta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego oraz hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalną, z miejscami postojowymi, placem manewrowym, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji, kablami zasilającymi SN, wewnętrznymi liniami kablowymi NN oraz oświetleniem terenu przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu”, dz. nr 191/11, 192, 214 obr. 30 06.05.2021
4.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cichej (dz. nr 683; obręb 35) do nieruchomości przy ul. Cichej 15 w Toruniu 06.05.2021
209/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 30.04.2021
8.1.6733/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyprowadzenie nowego ciągu kablowego z pola nr 18 w GPZ Toruń Południe do dawnej linii Południe - Ciechocinek w kierunku GPZ Toruń Podgórz na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438, 439, obręb 68) 30.04.2021
10.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku basenu przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu (z rozbiórką istniejącej wieży)na terenie przy ul. Hallera 79 w Toruniu (dz. nr 2 obręb 72) 29.04.2021
2.6220/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „utworzenie punktu zbierania odpadów na terenie działki 123/35 obręb 44 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 65D w Toruniu” 29.04.2021
6740139/2021Obwieszczenie PMT o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/7 z obrębu 37) 28.04.2021
15.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zabudowa mieszkaniowo – usługowa przy ul. Batorego 34-36 w Toruniu” (dz. nr 174, 178/3, 178/4, 179, 180, część dz. 183/1 i powstałych po podziale dz. 183/3 - 183/4 i 183/5 – obręb 48; część dz. 318/2, 322 – obręb 4) 28.04.2021
6.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi, na terenie położonym przy ul. Idzikowskiego w Toruniu (działka nr 569/5 oraz części działek nr 568/3, 560 obręb 71) 27.04.2021
13.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. nr 211/43 – obręb 45)” 26.04.2021
186/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające strony postępowania o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 23.04.2021
11.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa do torów kolejowych (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1 – obręb 66; dz. nr 398, 408/1, 409/1, 409/2, 415, 424, 436, 437, 457, 471 – obręb 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obręb 74)” 23.04.2021
50.6220.2020.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedli mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 327, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39)” 22.04.2021
32.6220.2019.6/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Toruńska Kolej Gondolowa „ORBITA” w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska w Toruniu (dz. nr 77/1, 65/1, 65/2, 64/3, 64/2, 60/2, 61/1, 64/1, 60/3 – obręb 17; dz. nr 191 – obręb 18; dz. nr 3/5 – obręb 20; dz. nr 78/2, 78/1, 50/4, 50/1, 48, 50/5, 42, 43, 41/2, 38/2, 40/4, 39, 29 – obręb 65)” 22.04.2021
180/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na terenie nieruchomości przy ul. Targowej 12, 16, 18 w Toruniu” (dz. nr 253, 252/1, 252/2, 252/3 i 145/2 z obrębu 56). 21.04.2021
17.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle Granitowe” – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. H. Strobanda 6 / K. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 – obręb 30) 21.04.2021
10.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego typu Park&Go wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Batorego 12-14 w Toruniu (dz. nr 220, 222, 224 – obręb 48)” 21.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A