Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 14.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11098731
Data (2019-11-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 57
1-20 21-40 41-57 

Dokument Tytuł Data
146/2019Obwieszczenie Prezydenta Miast Torunia o wydanych dokumentach w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu 06.11.2019
145/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej pozwolenia na przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów, okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18a w Toruniu (działka nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń) 04.11.2019
144/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami, na terenie przy ul. Okólnej 12 w Toruniu – działka nr 1/90 z obrębu 75, część działek nr 1/56 (ul. gen. Władysława Andersa) i 1/89 (ul. Okólna) z obrębu 75 oraz część działki nr 808 (ul. Okólna) z obrębu 70 04.11.2019
143/2019Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dnia 31.10.2019 r. w sprawie podziału mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia 12/44, 45 w Toruniu. 31.10.2019
142/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2,  jedn. ewidencyjna 046301_1 Toruń (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 31.10.2019
819.6740/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 22 października 2019 r., znak: WAiB.6740.13.819.107.2019.KJ obejmującej: Instalację urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 23.10.2019
141/2019Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym - przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu 21.10.2019
140/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.652.86.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 16.10.2019
114/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu w dniu 27 września 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.723.82.2019.KM zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: podział mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia Torunia 12 / 44, 45 w Toruniu, na terenie dz. nr 155/3, 157/7 z obrębu 9 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
113/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu 26.09.2019 r., z wniosku Pani Moniki Darlewskiej, została wydana decyzja nr WAiB.6740.11.704.340.2019.KM o pozwoleniu na budowę obejmująca: przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – przekucia w ścianach nośnych, przy ul. Jeśmanowicza 22/3 w Toruniu, na terenie dz. nr 327/25 z obrębu 4 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
112/2019obwieszczenie informujące, że w dniu 20 września 2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: WAiB.6740.1.685.1735.2019.RO wzywające wnoszącego podanie do dokonania uzupełnień w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów: okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18A w Toruniu, na terenie dz. nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, prowadzone na wniosek Pana Sebastiana Drzewuckiego zam. przy ul. Tłoczka 10B/35 w Toruniu oraz pismo, znak: WAiB.6740.1.685.1736.2019.RO przekazujące uwagi stron postępowania do ww. inwestycji. 23.09.2019
110/2019Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 września 2019 r. postanowienia o podjęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32 20.09.2019
49.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obr. 11). 19.09.2019
107/2019Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.287.79.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32) 13.09.2019
123.2.6730/2019Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 06.09.2019
103/2019Obwieszczenie zawiadamiające o postanowieniu o uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.652.1617.2019.WS oraz o zawiadomieniu (uzupełniającym) informującym strony postępowania o jego wszczęciu znak: WAiB.6740.1.652.1616.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 06.09.2019
101/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2 w Toruniu (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzonej na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 30.08.2019
600.6740./2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6740.21.600.74.2019 KJ zmieniającej decyzję o pozwoleniu za budowę z dnia 4 maja 2017 r. znak: WAiB.6740.12.141.70.2017.BCz, która stała się ostateczna w dniu 30 maja 2017 r. obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka o numerze ewidencyjnym 528 z obrębu 67), zmienionej w dniu 11 października 2017 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.737.82.2017.WS oraz w dniu 12 lutego 2019 r. decyzją znak: WAiB.6740.21.1016.9.2018.JAC w zakresie: przyłącza kanalizacyjnego i instalacji oraz zmiany w projekcie zagospodarowania terenu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grzybowej 23A w Toruniu (działka nr 528 obręb 67), 23.08.2019
95/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. decyzji nr WAiB.6740.11.549.249.2019.ZP, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: wykonanie otworu drzwiowego w mieszkaniu nr 6 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przybyłów 1 w Toruniu (działka nr 53/29 z obrębu 52 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń). 09.08.2019
93/2019Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego: budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu (dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8) 29.07.2019

1-20 21-40 41-57 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A