Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15478465
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 140
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
215/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odwołania od decyzji nr: WAiB.6740.12.938.53.2020.ZP dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu (dz. nr 381 z obrębu 3). 06.05.2021
209/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 30.04.2021
6740139/2021Obwieszczenie PMT o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/7 z obrębu 37) 28.04.2021
186/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające strony postępowania o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 23.04.2021
139/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu" (dz. nr 381 z obrębu 3). 01.04.2021
129/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 25.03.2021
104/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzję odmawiającej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budowa budynku garażowo – gospodarczego przy ul. Krótkiej 6 w Toruniu” (dz. nr 247/2 z obrębu 3). 10.03.2021
6740900/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o postanowieniu wzywającym wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowościw projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy rogu Podgórnej 60 i Wiązowej 6 w Toruniu ( działki nr 433/4, 436/2, 437/3, 436/1 z obrębu 10). 19.02.2021
6740947/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywajace wnioskodawcę do usuniecia nieprawidłowościw projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Końcowej 1 w Toruniu ( działki nr 237, 235/2, 233, 234, 235/1, 236, 238, 319 z obrębu 3). 19.02.2021
32/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu(dz. nr 141 z obrębu 15). 27.01.2021
24/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu o uzupełnienie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Remont dachu w budynku oficyny oraz montaż pomostu technicznego przy ul. Szewskiej 8 w Toruniu (dz. nr 141 z obrębu 15). 22.01.2021
95.6730.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (działki nr 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki nr 36/2, obręb 38). 27.04.2021
95.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (działki nr 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki nr 36/2, obręb 38). 19.02.2021
6740390/2020Informuję, że Prezydent Miasta Torunia dnia 14.01.2021 r. wydał dla ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64). 14.01.2021
728/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 580/1, 581/6, 482/12 z obrębu 10) 23.12.2020
6740604.1/2020Owieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu odwołań stron od decyzji nr WAiB.6740.12.497.209.2020 IBJ z dnia 27.11.2020 r. obejmujacej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłataja 3 w Toruniu 22.12.2020
6740725/2020obwieszczenie PMT o wydanym pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 66). 17.12.2020
727/2020Obwieszczenie PMT zawiadamiające o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 28). 15.12.2020
6740923/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanych dokumentach w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu” (dz. nr 580/1, 581/6, 482/12 z obrębu 10). 09.12.2020
251/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego,w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działki geodezyjne nr 9/5, 4/3, 17/3 z obrębu 5. 09.12.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A