Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Data (2020-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 96
1-20 21-40 41-60 61-80 81-96 

Dokument Tytuł Data
92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 580/1 oraz 581/6 z obrębu 10). 30.06.2020
78.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7 obręb 13) 30.06.2020
65.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, miejsc parkingowych oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33) 25.06.2020
89/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19 czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.1125.2020.KM.WS prostujące oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10 czerwca 2020 r. nr: WAiB.6740.12.159.98.2020.KM o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53) 19.06.2020
88/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 17.06.2020
78.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7, obręb 13) 10.06.2020
67401070/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja nr WAiB.6740.12.1070.76.2019.ML, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu (działka nr 93 i 94 z obrębu 9). 21.05.2020
83/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 21 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.1251.39.2020.IBJ zawieszające na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 21.05.2020
82/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 20 maja 2020 r. zostało wystosowane pismo do Inwestora znak: WAiB.6740.1.159.917.2020.KM, przekazujące uwagi części stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 21.05.2020
78/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.806.1.2020.KM, nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości, w terminie 90 dni od daty otrzymania pisma, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53), 05.05.2020
70/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.11.72.84.2020.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Działowskiego 10C/45 w Toruniu (działka nr 53/16 z obrębu 52). 30.03.2020
67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020
13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywające wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 27.02.2020
10/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 6 lutego 2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak: WAiB.6740.13.1027.6.2019.IBJ, z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019, dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działki nr 280/2 i 280/1 z obrębu 4 07.02.2020
9/2020W dniu 29 stycznia 2020 r. organ administracyjny zakończył zbieranie materiałów dowodowych z wniosku Aldi Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie, z dnia: 11 października 2019 r., L.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4. 30.01.2020
6/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania, zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, oraz postanowieniu o zawieszeniu postępowania oraz piśmie informującym o zmianie stron postępowania, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru(nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu(dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37). 20.01.2020
4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 14.01.2020
3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10). 14.01.2020
1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pisma skierowanego do inwestora w sprawie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji i pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10) 03.01.2020
220.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza na lokal mieszkalny wraz z podwyższeniem budynku, na terenie położonym przy ul. Klonowica 31 w Toruniu (dz. nr 193, obręb 8) 07.04.2020

1-20 21-40 41-60 61-80 81-96 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A