Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17476857
Data (2021-10-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 172
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
152.4.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obręb 17) 04.10.2021
124.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie położonym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obręb 11) 15.09.2021
152.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 14.09.2021
11.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 i część działki nr 171 obręb 17) 02.09.2021
152.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 01.09.2021
124.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obr. 11) 24.08.2021
17.5.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich oraz lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obręb 17) 13.08.2021
325/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 231/3 z obrębu 5. 12.08.2021
11.5.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 i część działki nr 171 obręb 17) 12.08.2021
124.1.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 22 na lokal usługowy (biuro z częścią socjalną) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 54 w Toruniu (część działki nr 77, obr. 11) 10.08.2021
324/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działki geodezyjne nr 9/5, 4/3, 17/3 z obrębu 5 30.07.2021
323/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działka geodezyjna nr 231/3 z obrębu 5. 20.07.2021
17.4.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich oraz lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 16.07.2021
11.4.6730/2021Obwieszczenie zawiadamiające o modyfikacji przez Inwestora wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy, zmianie sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu, rozbudowie i nadbudowie zejścia do piwnicy na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 16.07.2021
322/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna,oznaczoną jako działki geodezyjne nr 9/5, 4/3, 17/3 z obrębu 5. 13.07.2021
17.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich i lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 30.06.2021
321/2021Obwieszczenie prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Podział mieszkania nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 3 odrębne lokale mieszkalne przy ul. Włocławskiej 3B w Toruniu” (dz. nr 510 z obrębu 74). 28.06.2021
17.2.6730/2021Obwieszczenie zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania komórek lokatorskich i lokalu użytkowego znajdujących się w części oficyny na lokal mieszkalny na terenie położonym przy Rynku Nowomiejskim 27 i ul. Szpitalnej 10 w Toruniu (działka nr 170 obr. 17) 25.06.2021
6740947.28/2021obwieszczenie PMT o postanowieniu zawieszającym postępowanie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, z dnia 30 grudnia 2020 r., (l.dz. 12685/2020) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Końcowej 1 w Toruniu ( działki nr 237, 235/2, 233, 234, 235/1, 236, 238, 319 z obrębu 3 26.05.2021
6740139/2/2021Obwieszczenie PMT o tym że w dniu 12 maja 2021 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.139.32.2021.IBJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Nowe Torpo Sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Broniewskiego 4 l.103 w Toruniu obejmujące zmianę decyzji z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: WAiB.6740.21.1099.126.2019 IBJ, WAiB-163/V/80, będącej zmianą decyzji z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: WAiB.6740.21.1051.36.2018.IBJ będącej zmianą pozwolenia na budowę z dnia 24 czerwca 2014 r., znak: WAiB.6740.13.268.71. 2013. KK.IBJ, WAiB-163/IV/80 tom IV/1, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku na cele usługowo-mieszkalne oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Żwirkii Wigury 55 w Toruniu (działka nr 284/2 z obrębu 37). 13.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A