Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20450372
Data (2022-05-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 195
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
6833.5.1.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/7, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2020 r. znak: WAiB.6740.15.11.2.2019 MB, WAiB 34/V/2013(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu(...)”. 29.04.2022
6833.5.2.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/9, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2020 r. znak: WAiB.6740.15.11.2.2019 MB, WAiB 34/V/2013(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu(...)”. 29.04.2022
540.6740.11/2022Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18 marca 2022 r. znak: WAiB.6740.11.540.24.2021 KJ dla inwestycji pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 261, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 227/4, 253, 333, 107, 230/2, 233/2, 295/2, 193 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, 329/1 obr. 12). 28.03.2022
540.6740.1/2022Obwieszczenie PMT podejmujące na wniosek inwestora postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 195, 261, 298/1, 330, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 322, 323, 315, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 298/2, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 193, 227/4 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, obr. 12) oraz związku ze zmianą zakresu przedmiotowej inwestycji wydano w dniu 17 marca 2022 r. zawiadomienie uzupełniające o wszczęciu postępowania nr: WAiB.6740.1.540.323.2021 KJ w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 261, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 227/4, 253, 333, 107, 230/2, 233/2, 295/2, 193 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, 329/1 obr. 12). 18.03.2022
95.6730.2020.2/2022obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (dz. 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki 36/2 - obręb 38) 04.03.2022
947.6740.2020/2022Obwieszczenie Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi nadziemnymi i podziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ulicy Końcowej 1 w Toruniu (dz. nr 237, 235/2, 238, 236 z obrębu 3). 31.01.2022
201.6.6730/2021Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Torunia dnia 31.03.2022 r., znak WAiB.6730.32.201.5.2021 AMKZ, odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55). 10.05.2022
226.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru, na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63) 08.04.2022
201.6730.5/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55). 04.04.2022
226.6730.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63). 10.03.2022
201.4.6730/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55) 10.03.2022
201.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55) 08.02.2022
201.6730.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55). 18.01.2022
171.6730.4/2021Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabuodwy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55). 05.01.2022
315.6740.2020/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu” (dz. nr 37 z obrębu 38) oraz zawiadomieniu stron o toczącym się postępowaniu. 20.12.2021
171.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55) 16.12.2021
1018.6740.2019/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Torunia, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych F, G, H z garażami podziemnymi z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Włocławskiej 11 w Toruniu (dz. nr 435/2, 435/1, 434 i 436 z obrębu 66). 09.12.2021
900.6740.2020/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Podgórnej 60 w Toruniu”(dz. nr 433/4, 436/2, 437/3, 436/1 z obrębu 10) oraz o zawiadomieniu stron postępowania o toczącym się postępowaniu w ww. sprawie. 09.12.2021
171.1.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55) 08.12.2021
540.6740./2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 195, 261, 298/1, 330, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 322, 323, 315, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 298/2, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 193, 227/4 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, obr. 12), 28.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A