Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20387086
Data (2022-05-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 280
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 28/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO.4210.7.2014.ADS.156 06.05.2022
Inne dokumenty 27/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO.4210.7.2014.ADS.155 06.05.2022
Inne dokumenty 26/2022Obwieszczenie-zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.04.2022r., dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej określającej warunki geologiczno-inżynieryjne dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1, znak: ŚG-V.7430.11.2022 05.05.2022
Inne dokumenty 25/2022Obwieszczenie starosty Toruńskiego z dnia 25.04.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: AB.6740.4.5.2022.BP 28.04.2022
Inne dokumenty 24/2022Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, znak: GD.ZUZ.5.4210.54.2022.AS 27.04.2022
Inne dokumenty 23/2022Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, znak: GD.RUZ.4210.307.2.2021.AG 26.04.2022
Inne dokumenty 22/2022Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód powierzchniowych piasku i żwiru, znak: GD.RUZ.4210.93.5.2021.AP 14.04.2022
Inne dokumenty 21/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 z dnia 30.03.2022, znak WOP.6320.8.2022.SD 04.04.2022
Inne dokumenty 20/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. Budowy gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wcko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja" z dnia 30.03.2022r., znak WOO.420.21.2021.ADS.31 04.04.2022
Inne dokumenty 19/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja" z dnia 30.03.2022r, znak WOO.420.21.2021.ADS.30 04.04.2022
Inne dokumenty 18/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.03.2022r. o wydaniu decyzji znak WIR.V.7821.17.2021.MT z dnia 22.03.2022r.w postępowaniu dot. rozbudowy ulicy Sobieskiego w Toruniu w zakresie budowy drogi rowerowej. 31.03.2022
Inne dokumenty 17/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. 23.03.2022
Inne dokumenty 16/2022Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody podziemnej, dwóch studni zastępczych, zlokalizowanych na terenie ujęcia wody Mała Nieszawka w Gminie Mała Nieszawka, znak GD.RUZ.4210.15.8.2021.AG 22.03.2022
Inne dokumenty 15/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn-Gardeja"; WOO.420.21.2021.ADS.22 17.03.2022
Inne dokumenty 14/2022Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków 08.03.2022
Inne dokumenty 13/2022Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17.02.2022r, znak: GD.RUZ.4210.236.4.2021.KF 24.02.2022
Inne dokumenty 12/2022Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 2/OB-DG/2022 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 22.02.2022
Inne dokumenty 11/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2022, znak: WIR.I.7840.6.24.2021.AP(D) 22.02.2022
Inne dokumenty 10/2022Agencja Mienia Wojskowego- Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych 15.02.2022
Inne dokumenty 9/2022Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie do ziemi za pomocą studni chłonnej nr 1 o pojemności 6 m3 wód opadowych lub roztopowych na działce nr 377/1 obręb 76 w m. Toruń, z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej dachów budynków mieszkalnych przy ul. Przy Torze na działce nr 377/1 i 377/2 obręb 76 w m. Toruń, usługi wodne - odprowadzanie do ziemi za pomocą studni chłonnej nr 2 o pojemności 6 m3 wód opadowych lub roztopowych na działce nr 377/2 obręb 76 w m. Toruń, z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej dachów budynków mieszkalnych przy ul. Przy Torze na działce nr 377/1 i 377/2 obręb 76 w m. Toruń, wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej nr 1 służącej do przejmowania wody z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej i wprowadzania jej do ziemi, na działce nr 377/1 obręb 76 w m. Toruń, wykonanie urządzenia wodnego studni chłonnej nr 2 służącej do przejmowania wody z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej i wprowadzania jej do ziemi, na działce nr 377/2 obręb 76 w m. Toruń. 11.02.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A