Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15939286
Data (2021-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Ilość dokumentów: 883
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
11.6220.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa do torów kolejowych (dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1, 653/1, 654/1 – obręb 66; dz. nr 398, 408/1, 409/1, 409/2, 415, 424, 436, 437, 457, 471 – obręb 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 – obręb 74)” 16.06.2021
1.6220.21.2/2021Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 26 listopada 2018 r. znak: WAiB.6220.11.16.17.2018 AG, wydanej dla spółki APRO Investment Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lubickiej 53 w Toruniu, dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” teren inwestycji: dz. nr 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2, 396/12, 396/14, 396/15, 290/1, 290/2, 428 – obręb 66) w zakresie zmiany warunku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określonego w pkcie 3 decyzji tj.: „w obrębie parkingów i tras komunikacji kołowej należy stosować nawierzchnię uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu”, w związku ze zmianą w 2019 r. obowiązującego na tym terenie planu miejscowego 16.06.2021
282/2021Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 25 lutego 2018 r., nr WAiB.6740.12.1065.34.2018.MSx, zmienionej decyzją z dnia 10 października 2019 r., nr WAiB.6740.21.864.94.2019.MSx i decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r., nr WAiB.6740.21.1092.3.2019.MS.MLx, sprostowaną postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WAiB.6740.1.1092.165.2019.MS.MLx dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą – hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu(dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 z obrębu 54). 09.06.2021
12.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z odgałęzieniem bocznym 32 PE na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu dz. nr 15, 5; obręb 43) 08.06.2021
17.1.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na terenie położonym przy ul. Kruczej, Jeleniej, Wrzosowej w Toruniu (części działek nr 632, 786, 789, 791, 793, 795, 790, obręb 31) 02.06.2021
7.6220.2/2021Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów przy ul. Płaskiej 24-36 w Toruniu (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 – obręb 45)” 02.06.2021
3.6740.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi dojazdowej stanowiącej odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym i ul. Szosa Lubicka w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 5/9 i 5/11 (z podziału działki 5/3), 5/5, 15/4 (z podziału działki 15/3), 5/8, 145/9 (z podziału działki nr 145/7), 145/3, 137/1, 190/5 (z podziału działki nr 190/3), 252/4 (z podziału działki nr 252/1) obr. 56. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: działki nr 15/5 (z podziału działki nr 15/3), 118, 191/4, 196/4 obr. 56. Przebudowa innych dróg publicznych (ul. Targowa) : działka nr 116/2 obr. 56 02.06.2021
19.6220.1/2021obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych w tym na potrzeby planowanych przedsięwzięć w obszarze większym niż 0,5ha przy ul. Cztery Pory Roku w Toruniu” (dz. nr 292/5, 293, 294, 396/8, 396/9, 396/11 – obręb 66) 28.05.2021
20.6220.1/2021Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu magazynowo – logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Przelot w Toruniu (dz. nr 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” 27.05.2021
6740947.28/2021obwieszczenie PMT o postanowieniu zawieszającym postępowanie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, z dnia 30 grudnia 2020 r., (l.dz. 12685/2020) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami jedno i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Końcowej 1 w Toruniu ( działki nr 237, 235/2, 233, 234, 235/1, 236, 238, 319 z obrębu 3 26.05.2021
16740.15.1.6.2021/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 maja 2021 r., znak: WAiB.6740.15.1.6.2021.MB dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Kołowej w Toruniu” – 63/2, 140/8, 62, 61 – obręb 46; dz. nr 114/1 Tp, 115 – obręb 42 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 248/2, 248/12, 140/7, 139 – obr. 46; dz. nr 113, 116 – obr. 42 26.05.2021
15.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie położonym przy ul. Szosa Lubicka 137 w Toruniu (część działki nr 5/25, obręb 52) 25.05.2021
8.2.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wyprowadzenie nowego ciągu kablowego z pola nr 18 w GPZ Toruń Południe do dawnej linii Południe - Ciechocinek w kierunku GPZ Toruń Podgórz na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438, 439, obręb 68) 25.05.2021
3.6220.1/2021Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „wdrożenie wyników badań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii w firmie DRIMER, obejmującego budowę hali technologicznej do produkcji wysokojakościowego regranulatu wytwarzanego z przetwarzania odpadów polietylenowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Szymańskiego w Toruniu (dz. nr 157/34, 157/37, 157/39, 207/46, 209/9 – obręb 45)” w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 25.05.2021
50.6220.2020.3/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Dębowa Góra przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 141, 142, 143, 144, 145/2, 209/10, 327, 328/3, 209/8, 211/2, 213, 214/2 – obręb 39)” 21.05.2021
49.6220.2020.1/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „odzysk metali żelaznych i nieżelaznych innych niż niebezpieczne (odzysk przy użyciu prostych narzędzi oraz sortowanie) przy ul. Szosa Chełmińska 204-210 w Toruniu (dz. nr 735/2 – obręb 32)” 21.05.2021
32.6220.2019.7/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Toruńska Kolej Gondolowa „ORBITA” w Toruniu – ul. św. Jakuba – Kujawska w Toruniu (dz. nr 77/1, 65/1, 65/2, 64/3, 64/2, 60/2, 61/1, 64/1, 60/3 – obręb 17; dz. nr 191 – obręb 18; dz. nr 3/5 – obręb 20; dz. nr 78/2, 78/1, 50/4, 50/1, 48, 50/5, 42, 43, 41/2, 38/2, 40/4, 39, 29 – obręb 65)” 21.05.2021
14.6220.2/2021obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na obszarze ograniczonym ulicami: Hebanową, Olsztyńską, M. Skłodowskiej – Curie i Projektowaną Trasą Średnicową w Toruniu” (dz. nr 659/3 – obręb 53; dz. nr 72/7, 72/8, 72/10, 72/14, 72/25, 72/26, 72/13, 72/12 – obręb 46; dz. nr 60/5, 59/2, 48, 28, 27, 52/4 – obręb 47) 21.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A