Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 23.09.2019
Data (2019-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 9

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 142/2019Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń, Okręgu nr 11 Chełmińskie - 1 zezwolenie, Okręgu nr 12 Staromiejskie - 1 zezwolenie, oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 3 Rudak - 1 zezwolenie, Okręgu nr 8 Rubinkowo - 5 zezwoleń, Okręgu nr 11 Chełmiński - 1 zezwolenie, Okręgu nr 12 Staromiejskie - 1 zezwolenie. 16.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 141/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniego etapu konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 11.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 140/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.07.2019 r. 10.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 139/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 11 lipca 2019 r. na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III. 10.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 138/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Centralne place zabaw – sondujemy opinie" w sprawie potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie placów zabaw na terenie Torunia. 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 137/2019W dniu 28.08.2019r. Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „NGOpozytywni – zdobądź doświadczenie przez wolontariat” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 136/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 lipca 2019r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 135/2019W dniu 26.08.2019 r. Stowarzyszenie "Tilia" w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Drzew tulenie – bicie rekordu Polski” w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 04.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 134/2019W dniu 30.08. 2019r. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Terenowego PZG w Toruniu” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 03.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A