Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13167058
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 193
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. (Konkurs nr 17.2). 04.08.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej (II Tura). 03.08.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Wydłużamy kadencję rad okręgów" w sprawie projektu uchwały dotyczącej wydłużenia kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. 28.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Wisły w Toruniu- II NABÓR (Konkurs nr 42). 23.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania gminy z zakresu pomocy społecznej pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Konkurs nr 44). 23.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II nabór ofert (konkurs nr 19). 17.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2020Komunikat Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania przez organizacje pozarządowe uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 13.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór wniosków na zadania służące OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - w ramach pilotażowego programu obowiązującego w 2020 r. 10.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 93/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Jak urządzić południową część Rynku Nowomiejskiego". Konsultacje odbywają się w dniach: 10 lipca – 21 sierpnia 2020 r. 10.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 92/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2020 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020.” 08.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 91/2020Lista osób, z którymi zawarto w 2020 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na dzień 30.06.2020) 08.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Mamy projekty stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej" w sprawie rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 89/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Gdzie skatepark dla lewobrzeża" w sprawie lokalizacji dla budowy skateparku w lewobrzeżnej części Torunia. 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 88/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.05.2020 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 29.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 87/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób (Konkurs nr 43). 29.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 86/2020Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 24.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 85/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „CAL na moim osiedlu” w sprawie szczegółowej oferty dla użytkowników Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu. Konsultacje odbywają się w dniach: 22 czerwca – 30 lipca 2020 r. 22.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 84/2020Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w ogłoszonych i trwających otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe. 18.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 83/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 13 lutego 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020. 17.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 82/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU. 12.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A