Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675942
Data (2020-06-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 172
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 80/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o ODWIESZENIU czynności dotyczących "Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)" - konkurs nr 17.2./2020. 05.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 79/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o ODWIESZENIU czynności dotyczących "Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" - konkurs nr 5/2020, II tura. 05.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 78/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.zadania gminy z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 04.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 77/2020Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr 951/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 02.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 76/2020Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 962) podaję do wiadomości publicznej informacje dotyczące procedury Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2021. 29.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 75/2020Komunikat z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 41/2020 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 14 maja 2020 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 22.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 74/2020Komunikat z dnia 22 Maja 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 40/2020 r. ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 7 maja 2020 r. na realizację w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej "organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 22.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 73/2020Lista uczestników zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym TTBS Sp. z o.o w ramach programu "Mieszkania na wynajem dla osób straszych i niepełnosprawnych". 22.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 72/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących. 21.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 71/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w roku 2020 zadania polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego wspierania dla nie więcej niż 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 18.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 70/2020W dniu 12.05.2020 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w mieście”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) 14.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 69/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - konkurs nr 41. 14.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 68/2020Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o możliwości zgłoszenia kandydatur na przedstawicieli do prac w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021. 13.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 67/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU. 07.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 66/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- konkurs nr 40. 07.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 65/2020W dniu 28.04.2020 r. Stowarzyszenie Tilia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Barbarka-klejnot w zielonej koronie", w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 04.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 64/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 lutego 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (II Tura Konkurs nr 39) 30.04.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 63/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na członków Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. Zaproszenie do udziału w naborze dotyczy mieszkańców Torunia. 22.04.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 62/2020Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przeprowadzeniu w dniach 20-24.04.2020 r. przez pracowników akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu pomiaru poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT43799 TORUŃ STRAŻ POŻARNA, zlokalizowanej w Toruniu, ul. Olsztyńska 6. 16.04.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 61/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór uzupełniający na członków Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 14.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A