Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111083
Data (2019-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 43
1-20 21-40 41-43 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 176/2019Wyniki otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. 14.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 175/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Nowe oblicze Parku na Bydgoskim", w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 13.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 174/2019W dniu 05.11.2019 r. Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Koncert toruńskiego zespołu Nietrzask oraz grupy instrumentalnej grającej kolędy i pastorałki podczas Nocnego Targu Świątecznego w dniu 7 grudnia 2019 w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 173/2019W dniu 04.11.2019 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej "Celtycki Gotyk" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert zespołu " Wszystkiego Najlepszego", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 172/2019W dniu 31.10.2019 r. Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Dyskursami złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja jednodniowego festiwalu poetyckiego Zbiory Nanofestival w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 171/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 170/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Urządzamy teren przy Zbożowej”, w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wrzosach pomiędzy ulicami: Owsiana, Zbożowa, Czeremchowa, Ugory. Konsultacje odbywają się w dniach: 7- 25 listopada 2019 r. 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 169/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. mobilnych punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w następujących lokalizacjach: Plac Rapackiego – dwa punkty,ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt, Plac 18- stycznia – jeden punkt, Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt 06.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 168/2019W dniu 29 października 2019r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przedświątecznie w Antoniku ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 04.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 167/2019Wyniki IV naboru ofert trwającego do 30.09.2019 r. konkursu "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych". 31.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 166/2019W dniu 23 października 2019r. Fundacja Parasol z siedzibą przy ul. Piskorskiej 1a/14 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Europejski Tydzień Testowania HIV w Toruniu ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 165/2019Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2020 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 20 listopada 2019 r. 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 164/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Korektor - ostatni etap” , w ramach których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu, który udało się wypracować w ciągu ostatnich dwóch lat. Konsultacje odbywają się w dniach: 29 października - 18 listopada 2019 r. 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 163/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ogłasza, że przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2020 lub zostały przeprowadzone w roku 2019. 24.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 162/2019W dniu 18 października 2019r. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 75 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Ćwiczenia usprawniające aparat ruchu dla osób niepełnosprawnych jako uzupełnienie codziennych cykli rehabilitacji” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 161/2019W dniu 17.10.2019r. Zwiazek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 54/4 w Poznaniu złożyła ofertę realizacji zadania „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 21.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 160/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 159/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 158/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Kaszownik i Struga - pokazujemy projekty”, w ramach których zaprezentowane zostaną projekty stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik). Konsultacje odbywają się w dniach: 16 października - 13 listopada 2019 r. 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 157/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Tereny rekreacyjne przy ul. Polnej” w sprawie zagospodarowania terenów położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika. Konsultacje odbywają się w dniach: 15 października - 12 listopada 2019 r. 15.10.2019

1-20 21-40 41-43 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A