Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15478593
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 147
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 43/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.11.2020
Obwieszczenie RMT 42/2020w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat. 19.11.2020
Obwieszczenie RMT 41/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 40/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 39/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 38/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość - w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 37/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Obwieszczenie RMT 36/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 35/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 34/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 33/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 32/2020w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 31/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 30/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 29/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 28/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 27/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 26/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 25/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 24/2019w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu. 21.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A