Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 14.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21999952
Data (2022-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 186
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 82/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 81/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 80/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 79/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 78/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 77/2022sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Teatr Baj Pomorski w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 76/2022w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz nadania jej statutu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 75/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 74/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 73/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 72/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 71/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 70/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 69/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 68/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 67/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 66/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 65/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 64/2021w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń. 17.06.2021
Obwieszczenie RMT 63/2021w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 17.06.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A