Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18570050
Data (2022-01-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27792
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 12/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert (ponowienie) na wynajem gminnej nieruchomości użytkowej przy ul. Szosa Chełmińska 239/241 na działalność statutową organizacji pozarządowej realizującej zadania własne gminy - NA CELE SZCZEGÓLNE, TJ. NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA. (Nabór nr 3.1.2022) 17.01.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 5/2022Data zgromadzenia:22.01.2022
Godzina zgromadzenia:15.00-17.15
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,około 10m od pomnika M.Kopernika,przy ścianie Ratusza.
17.01.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2022r., WGN.6840.2.1.2022.MG w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia (ul. Poznańska 296A). 17.01.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2022 r. WGN.7125.1.2.2022.JF w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 17.01.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4/2022Data zgromadzenia: 18.01.2022
Godzina zgromadzenia: 14:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Warneńczyka 1
16.01.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 3/2022Data zgromadzenia:29.01.2022
Godzina zgromadzenia:07.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:parking przy Sanktuarium NMP GNE i Św.Jana Pawła II-Droga Starotoruńska 1. Przejście od skrzyżowania Sz.Bydgoskiej i Drogi Starotoruńskiej do Towimoru i spowrotem.
15.01.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.03/2022Instalacja radiokomunikacyjna - 34284(46779N!) (GTO_TORUN_KRASZEWSKIEGO3) 14.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 14/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection Bundle • Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection • Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU 14.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 13/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku po byłym Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31. 14.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 11/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.11.2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2022 r. zadań gminy w zakresie działań na rzecz osób w wieku 65+ (konkurs nr 12/2022). 14.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 10/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 listopada 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2022 zadania publicznego gminy w zakresie wspierania edukacji i wychowania (konkurs nr 23/2022). 14.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 9/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 listopada 2021 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 20/2022). 14.01.2022
Zarządzenie PMT 8/2022w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 14.01.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Jagiełło- Michałek dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu handlowym na terenie przy ul. Sienkiewicza 23 w Toruniu (dz. nr 310, obręb 7) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 14.01.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.2020.5/2022Informacja PMT o prowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „eksploatacja złoża wód termalnych z utworów jury dolnej przy ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (dz. nr 213/8, 213/7, 213/6, 213/4, 213/1, 124/11, 124/13, 124/9, 122/1, 123/1, 121/2, 121/8, 121/7, 137/3, 63/3, 62/3, 57, 213/2, 130, 128, 205, 206 – obręb 22)” 13.01.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 12/2022W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na organizacji akcji promocyjnej pn.: „Toruń za pół ceny” w terminie 25-27.03.2022r. 13.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 8/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach Programu „Moje Podwórko”, edycja 2022. Wsparcie finansowe można otrzymać m.in. na nowe place zabaw, ławki, zieleń, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz remont nawierzchni. 13.01.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 7/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1.12. 2021r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (konkurs 24/2022) 13.01.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A