Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 26.09.2020
Data (2020-09-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24956
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.33/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1078 B, Toruń, ul.Hallera 104. 25.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 501/2020Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dostęp do Internetu dla 230 Beneficjentów Ostatecznych projektu "Internet - świ@t w twoim domu" 25.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 500/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z usunięciem wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku” przy ul. Podmurnej 62/68 w Toruniu 25.09.2020
Zarządzenie PMT 193/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Toruniu 25.09.2020
Zarządzenie PMT 192/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 25.09.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 116/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2021 lub zostały przeprowadzone w roku 2020. 25.09.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 98/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.217.2020.ANP 25.09.2020
Inne dokumenty 42/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego. 25.09.2020
Informacje o środowisku 26/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.) 25.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 28/4, 28/8, 30/18, 30/22, 7/16, 30/25, 30/32, 7/18, 7/19, 30/26 – obręb 23)” - teren A 25.09.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.3/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami socjalno – biurowymi przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 21, 30/42, 25, 30/29, 30/30, 29, 20/1, 20/2, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/57, 30/58, 30/59, 30/60, 30/61, 30/62, 30/63, 30/64, 30/65, 30/66, 30./67, 30/68, 30/69, 30/70, 30/71, 30/72, 30/73, 30/74, 30/75, 30/76, 30/77, 30/78, 30/79, 30/80, 37/27, 37/28, 37/29, 37/30, 40/4, 40/5, 37/31, 37/32, 37/33, 37/34, 37/35, 37/17, 40/3, 40/6, 40/7, 40/8, 30/85, 30/86, 30/87, 30/88, 30/81, 30/82, 30/83, 30/84, 37/23, 37/21, 28/5, 30/19, 30/51, 30/52, 30/33, 30/27, 30/28, - obręb 23) - teren B 25.09.2020
Zagospodarowanie przestrzenne 8/2020Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu (zgodnie z Uchwałą Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.) 25.09.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 21. sesji RMT 25.09.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 22. sesji (24.09.2020 r.). 25.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 499/2020Wydział Środowiska i Ekologii, w ramach rozeznania rynku, zwraca się o przesłanie ofert cenowych na zakup nagród (akcesoria rowerowe)dla laureatów konkursu fotograficznego. 24.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 498/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu ogrodu deszczowego oraz urządzenia zieleni przy budynku BOM UMT na części działki ew. nr 103 i 110/4 obr. 15 Toruń (powierzchnia opracowania ok. 0,13 ha. 24.09.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 497/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę udźwiękowienia i opisu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych. 24.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A