Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 27.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17476343
Data (2021-10-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27266
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 603/2021Informuję, że Pan Piotr Maliszewski dokonał zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Jesiennej 38 w Toruniu (dz. nr 92 – obręb35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 602/2021Informuję, że Pani Aleksandra Kustra – Rogatka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 142 w Toruniu (dz. nr 4 – obręb 7) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 601/2021Informuję, że Pani Aleksandra Kustra – Rogatka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 142 w Toruniu (dz. nr 4 – obręb 7) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 600/2021Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu przy ul. Gen J. Bema 128, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez wprowadzenie nowych obwodów ze stacji transformatorowej, budowę linii kablowych i złącz kablowych połączonych w pierścień przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 230/3, 199 – obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 27.10.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 314/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 3 tablic informacyjno/pamiątkowych 27.10.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.3/2021obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„rozbudowa stacji paliw przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu” (dz. nr 658 – obręb 66) 27.10.2021
Zarządzenie PMT 266/2021zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w Szkole Podstawowej nr 27 im. gen. Zawadzkiej w Toruniu 26.10.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 24/2021Informuję, że dnia 19 października 2021 r. organ wydał decyzje nr WAiB.6740.13.379.68.2021.WS o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Konfekcyjnej 1-7 w Toruniu” (dz. nr 284/6 z obrębu 37). 26.10.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 23/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa stacji paliw przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu” (dz. nr 658 – obręb 66) 26.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 599/2021Informuję, iż organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pana Mieczysława Sieklickiego, dot. wykucia otworu pod drzwi balkonowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz postawieniu tarasu drewnianego przy ul. Jasnej 19/1 w Toruniu (działka nr 889 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 25.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 598/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Współwłaścicieli Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 działających przez Zarządcę Sądowego Panią Małgorzatę Janas, dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 122 w Toruniu (działka nr 219 z obrębu 7) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 25.10.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 313/2021Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu szacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu i dostawy laptopa wraz z dodatkowym oprogramowaniem, do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20214 – 2020. 25.10.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 152/2021W dniu 18 października 2021 r. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Betlejemskie Światło Pokoju dla Torunia" w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 25.10.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 151/2021W dniu 18 października 2021 r. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Operetka dla dzieci" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 25.10.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 22/2021Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B3 i B4) wraz z infrastrukturą techniczną (etap II realizacji inwestycji) przy ul. Strobanda 3, 3C w Toruniu, na terenie działki nr 129/2 z obrębu 30 25.10.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 149/2021Data zgromadzenia: 27.10.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:30-18:30
Miejsce zgromadzenia: Przy pomniku Mikołaja Kopernika.
24.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 597/2021Informuję, że Marbud Domy i Mieszkania sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 46-48, reprezentowana przez Pana Jakuba Kaczorowskiego dokonała zgłoszenia budowy odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej oraz przyłącza wody przy ul. Krętej 107-107C w Toruniu (dz. nr 970/1, 970/2, 970/3, 728/4, 728/5, 728/6, – obręb 63) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 596/2021Informuję, że Pan Jacek Piotrowski poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wola Zamkowa 17 w Toruniu (dz. nr 153 – obręb 18) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 22.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A