Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020
Data (2020-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24372
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego u zbiegu ulic Zagonowa i Narcyzowa ” 03.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa” 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Mamy projekty stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej" w sprawie rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 89/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Gdzie skatepark dla lewobrzeża" w sprawie lokalizacji dla budowy skateparku w lewobrzeżnej części Torunia. 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (WGN.6840.1.2.2018.EK - ul. Świdnicka 3, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 66/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.2.2018.EK - ul. Świdnicka 5-13, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 65/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.07.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.49.2017.EK - ul. Świdnicka 15-23, rejon ul. Przelot). 03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2020Data zgromadzenia:07.07.2020
Godzina zgromadzenia:10.30-11.30
Miejsce zgromadzenia: teren przy narożniku budynku UMT
(ul. Wały gen. Sikorskiego 8) od strony ul.Podmurna.
03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2020Data zgromadzenia: 19.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: fontanna Cosmopolis, Toruń,
Przejazd: fontanna Cosmopolis, ul Wały gen. Sikorskiego, ul. Uniwersytecka, ul. Dąbrowskiego, ul. Piastowska, Dworzec Miasto, Rondo Pokoju Toruńskiego, ul. Chrobrego, Fort IV,
Zakończenie: Fort IV.
03.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2020Data zgromadzenia: 18.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Park Miejski ul. Bydgoska/fontanna/, Toruń,
Przejazd: Park Miejski ul. Bydgoska/fontanna/, główna aleja parkową w kierunku Centrum Targowego Park, przecinając ul. Szosa Bydgoska na ścieżkę rowerową przy ul. Mickiewicza, do ul. Szosa Okrężna, dalej do ulicy Łukasiewicza, ścieżką do nowej drogi rowerowej prowadzącej do Przysieka, w Przysieku na ul. Leśną do Centrum Caritas/ Zespół Pałacowo Parkowy / i powrót - do ul. Leśnej, ścieżką oraz drogami leśnymi w stronę Barbarki z przystankiem przy „stawach przysieckich”, Barbarka,
Zakończenie: Barbarka.
03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bydgoskiej w Toruniu (część działki nr 381/1, obręb 8) na potrzeby posesji przy Bydgoskiej 26 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV w celu zasilania tłoczni ścieków w miejscowości Stary Toruń na terenie położonym przy ul. Port Drzewny w Toruniu (części działek nr 1/2 i 3, obręb 22) 03.07.2020
Petycje 28/2020Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Urzędu Miasta w 2019 r. 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6740.15.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: WAiB.6740.15.13.7.2019 KJ dla inwestycji pn: „Budowa ul. Zakręt w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 84 obręb 46 Działki po podziale: 71/3 (z podziału działki 71/1), 73/1(z podziału działki 73), 85/1 (z podziału działki 85), 86/1 (z podziału działki 86) obręb 46 Ograniczone korzystanie z nieruchomości: działka 73/2 (z podziału działki 73) obręb 46. Przebudowa innych dróg publicznych: działki nr 49, 51 obręb 46 (działki do przejęcia w całości i po podziale do pasa drogowego w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ul. Budowa ulicy Twardej w Toruniu) 03.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, infrastrukturą techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu” (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, zostały wydane: postanowienie podejmujące na wniosek Inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzja z dnia 25 czerwca 2020 r., nr WAiB.6740.12.1251.105.2019 IBJ pozwolenia na ww. inwestycję. 02.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 747.6740.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Zespół zabudowy mieszkaniowej – budynki FGH wraz z usługami i garażami podziemnymi w rejonie ulicy Grasera w Toruniu (działki nr 173/8, 173/5 (część), 173/7 (część), obręb 30, przy ul. Henryka Strobanda 10A) 02.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 427/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na prowadzenie działań profilaktycznych polegających na odkażaniu tzw. przestrzeni publicznej na terenie miasta Torunia. 02.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A