Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 14.08.2022

Liczba wejść na stronę: 21998490
Data (2022-08-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29320
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 299/2022Informuję, że VALLOR S.A. z siedzibą przy ul. Ceglanej 8 dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, oraz przyłączy kablowych SN i nn przy ul. Ceglanej w Toruniu (dz. nr 122/74, 122/108, 122/110, 122/124, 122/130, 122/136, 122/137 obręb 42) 12.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 298/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hubego w Toruniu (dz. nr 200/1, 200/2, 200/3 obręb 30) 12.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 297/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 115/4 obręb 69) 12.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 243/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: "Prace porządkowe i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne zadrzewienia przy placu zabaw przy ul. Nenufarów w Toruniu". 12.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 114/2022Data zgromadzenia: 21.08.2022
Godzina zgromadzenia: 11:00-14:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: Arena Toruń, ul. Bema
Trasa przejazdu: Parking Miejski Stadion ul. Bema - Szosa Chełmińska - Cmentarz ul. Wybickiego - Szosa Chełmińska - Fort IV - Wrzosowisko - ul. Ugory - ul. Traktorowa - ul. Polna - ul. Batorego - ul. Chrobrego - ul. Mleczna - ul. Kociewska - Tatfort Golf Club.
Zakończenie: Tatfort Golf Club
12.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, o pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy. 12.08.2022
Informacje o środowisku 14/2022Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (Uchwała Nr 761/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.), 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu (Uchwała Nr 762/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.), 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (Uchwała Nr 866/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r.. 12.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 296/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PSG sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączem gazowym PE dn32 w ulicy Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 234, 193/12, 243/5, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 11.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 295/2022Informuję, że Pani Krystyna Folborska i Pan Ryszard Folborski dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym i mieszkalnym przy ul. Idzikowskiego 1E w Toruniu (dz. nr 25, obręb 71) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 11.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 113/2022Data zgromadzenia: 16.08.2022
Godzina zgromadzenia: 09:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: wejście na targowisko, ul. Szosa Chełmińska
11.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 65/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.179.2022.EB., WGN.6845.165.2022.EB 11.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 64/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży WGN.6840.1.10.2022.KW 11.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 63/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży WGN.6840.1.7.2022.KW 11.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 61/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak WGN.6840.1.12.2022.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 11.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na części działek nr 324/5, 335/1, obręb 12, stanowiących pas drogowy ul. Popiełuszki w Toruniu, na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 4/ Rybaki 3-5 11.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Sportowej, Morcinka w Toruniu (części działek nr 69/1, 70/7, obręb 9). 11.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 294/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej do posesji przy ul. Podgórnej 41, 43, 45 w Toruniu (dz. nr 399, obręb 10 oraz dz. nr 481, obręb 3) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 10.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 293/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Mariusza Bednarskiego i Pani Haliny Bednarskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie przyłącza gazu niskiego ciśnienia oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 1 w Toruniu (dz. nr 191, obręb 37) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 10.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A