Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.05.2022

Liczba wejść na stronę: 20449796
Data (2022-05-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 28700
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 156/2022Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu ogrodzenia na cmentarzu żydowskim przy ul. Antczaka w Toruniu. 19.05.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2022Data zgromadzenia:19.05.2022
Godzina zgromadzenia:18.00-19.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.Ewentualna trasa przejścia-Szeroka-Rynek Nowomiejski i powrót pod pomnik.
19.05.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 57/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację w 2022 r. Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia pn. „Toruń ma oko na dzieciaki”. 19.05.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku handlowo – magazynowego przy ul. Płaskiej 40-42 w Toruniu (dz. nr 148/12, 207/12 – obręb 45)” 19.05.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa zakładu o halę magazynowo – produkcyjną w której prowadzony będzie proces cięcia folii oraz budowa hali namiotowej o funkcji magazynowej, wiaty, 5 kontenerów (3 kontenery magazynowe i 2 kontenery biurowe) przy ul. Równinnej 8 w Toruniu (dz. nr 129/7, 115/3, 115/4, 60/1 – obręb 45)” 19.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Chojnackiej i Pani Kamilli Mech dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 10 w Toruniu (dz. nr 134, obręb 15) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Mariana Szczepańskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czystej 42 w Toruniu (dz. nr 216, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.05.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2022Data zgromadzenia: 28.05.2022r.
Godzina zgromadzenia: 11.00-12.00
Miejsce zgromadzenia: "Pomnik Żołnierzy Wyklętych” przy Al. Solidarności.
18.05.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 155/2022Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi pomiarów odległości pomiędzy punktami sprzedaży w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych do działających punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 17.05.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 154/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę dystrybutorów i dostawę wody do dystrybutorów do Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. 17.05.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 153/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku w zakresie zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administrowanym przez Urząd Miasta Torunia. 17.05.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2022Data zgromadzenia:15.06.2022
Godzina zgromadzenia:17.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
17.05.2022
Petycje 8/2022Petycja o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę zapisów Budżetu Obywatelskiego. 17.05.2022
Informacje o środowisku 7/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 17.05.2022
Informacje o środowisku 6/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 17.05.2022
Informacje o środowisku 5/2022Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu (Uchwała Nr 631/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r.), 2)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu (Uchwała Nr 647/21 Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2021 r.), 3)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu (Uchwała Nr 711/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r.), 4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Cmentarza Komunalnego w Toruniu (Uchwała Nr 712/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r.), 5)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu (Uchwała Nr 730/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2021 r.). 17.05.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2/2022obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali magazynowej przy ul. Szymańskiego 15-17 w Toruniu (dz. nr 148/5, 153/11, 153/16, 207/13, 207/14, 208/3 - obręb 45) 17.05.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2022Informuję, że Pan Marian Szczepański dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czystej 42 w Toruniu (dz. nr 216, obręb 35) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 16.05.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A