Przedmiot przetargu:

Nieruchomość położona w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 194. W skład nieruchomości wchodzą cztery działki geodezyjne o łącznej pow. 0,7264 ha
1) dz. nr 84/14 o pow. 0,4814 ha, obręb 40, użytek: N (Nieużytki), KW nr TO1T/00035950/8,
2) dz. nr 84/6 o pow. 0,0184 ha, obręb 40, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00035950/8, 
3) dz. nr 88/6 o pow. 0,0904 ha, obręb 40, użytek: PsVI (Pastwiska trwałe), KW nr TO1T/00035950/8,
4) dz. nr 87/14 o pow. 0,1362 ha, obręb 40, użytek: N (Nieużytki), TO1T/00040015/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000.000,00 zł brutto
Wadium: 500.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w północnej części miasta, nieopodal Centralnego Cmentarza Komunalnego, jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta w przeważającej mierze roślinnością niską, trawiastą z incydentalnie występującym drzewostanem. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wieloboku, ze wszystkich stron jest otoczona przez trakty komunikacyjne o nawierzchni urządzonej (ul. Grudziądzką, ul. Celniczą oraz drogę wewnętrzną od północy i teren parkingowy od strony wschodniej. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Miejskiego Zarządu Dróg obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie mogła nastąpić od strony wschodniej, ze zlokalizowanego tam terenu parkingu. Nieruchomość znajduje się w zasięgu liniowych urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej zlokalizowanych w przyległych drogach.

W zakresie sieci wodociągowej zaopatrzenie nieruchomości w wodę może, zgodnie z informacją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. nastąpić z istniejącej sieci wodociągowej DN200 zlokalizowanej w ul. Grudziądzkiej (w rejonie skrzyżowania z ulicą Polną) poprzez przyłącze wodociągowe, które własnym kosztem i staraniem powinien wykonać właściciel nabytej nieruchomości. W zakresie sieci kanalizacyjnej zgodnie ze stanowiskiem Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. odprowadzanie ścieków z omawianej nieruchomości będzie możliwe dopiero po zaprojektowaniu i wybudowaniu dodatkowego przewodu ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 (w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i ul. Grudziądzkiej o długości ok. 80 m) zakończonego na granicy działki nr 84/14. Budowa tego odcinka nie jest aktualnie ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2022-2026, a uwzględnienie jego budowy zostanie rozpatrzona na etapie najbliższej aktualizacji planu.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 712/21 z 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 7.10.2021 r. poz. 4951). Jest ona zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 149.10-U2, dla której ustalono przeznaczenie: „tereny zabudowy usługowej”.

Plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę budynkami usługowymi o dachu płaskim, o wysokości do 15 m o maksymalnej powierzchni zabudowy 60% powierzchni działki i z obowiązkiem zachowania co najmniej 10% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z postanowieniami planu na inwestora zostanie nałożony zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych oraz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpitali. Pozostałe szczegółowe ustalenia planu zawarte są w treści powołanej uchwały Rady Miasta Torunia.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanej nieruchomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne:

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i innymi obciążeniami oraz hipotekami wpisanymi w działach III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tej nieruchomości.

Część nieruchomości o pow. 477 m2 jest obciążona umową dzierżawy z dnia 12 września 2023 r., zawartą z właścicielem obiektu fortecznego zlokalizowanego na północ od nieruchomości, z przeznaczeniem pod funkcje przemysłowo – składowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie obrotu częściami do pojazdów. Czynsz dzierżawny wynosi 954,00 zł netto kwartalnie. Zbycie tej nieruchomości nastąpi zatem wraz z obciążeniem w postaci umowy dzierżawy, a jej nabywca zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego (w związku z art. 694 kc) wstąpi w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
  
Informacje przetargowe:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na II piętrze, pok. 213.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek „wadium Grudziądzka 194”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.


Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl


 Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu
Mapa Grudziądzka 194