wyroznik]Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13A wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej powierzchni użytkowej 50,30 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego na I piętrze oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 361 i 362, położonej w Toruniu przy  ul. Mickiewicza 93 o łącznej powierzchni 0,1222 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00029719/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  5030/138460 części we własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku przez właścicieli lokali oraz we własności gruntu.Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.


W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 roku, włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami  w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 13A jest usytuowany na I piętrze (ostatniej kondygnacji) oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki i pokoju, do lokalu przynależy pokój usytuowany na I piętrze (po drugiej stronie wewnętrznej klatki schodowej). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 50,30 m2. Klatka schodowa nie należy do lokalu i stanowi część wspólną nieruchomości. Wejście do mieszkania schodami prowadzącymi z podwórza, okna od strony zachodniej (na podwórze).

Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stara. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową (brak ciepłej wody), kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe (piece w pokojach), instalacje są stare. Lokal jest nieużytkowany, stanowi pustostan, wymaga kapitalnego remontu i wymiany wyposażenia. 

Opis budynku

Lokal  usytuowany jest w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek oficyny to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w 1907 roku w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, z dachem o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Budynek jest nieocieplony i otynkowany. Elewacja w średnim stanie. Stan techniczny budynku średni. Dojście do budynku oficyny poprzez prześwit w budynku frontowym. Budynek frontowy został wybudowany w 1907 roku, jest murowany, czteropiętrowy, dach o konstrukcji drewnianej. Budynek frontowy jest w zadawalającym stanie technicznym. Cała nieruchomość (budynek główny wraz z oficyną) składa się z 18 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.

Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku,  lokale są położone w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Ochrona konserwatorska

Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011 roku. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Warunki przetargu

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną: aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ze wskazaniem ograniczenia co do wysokości ceny lub bez ograniczenia kwotowego.
Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienie w wysokości nie niższej jak 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem  - w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich na piśmie konto. W przypadku braku pisemnego wskazania - najpóźniej w dniu przetargu - rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot wadium zostanie zwrócone na konto, z którego wpłynęło, o ile przelew został dokonany z konta bankowego.
Umowa nabycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.
Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.
Dane kontaktowe: sprzedaż lokalu prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56 61  18  401, adres ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 225, II piętro