Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez organizację w roku 2023 zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.Załączniki:

Treść ogłoszenia konkursowego
Komplet materiałów konkursowych