Kontrola w Przedszkolu Miejskim nr 7, przeprowadzona w okresie: od 11 do 29 lipca 2022 r.

Zakres kontroli:

  1. Przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Torunia nr 84 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (ze zmianami).
  2. Poniesionych wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli na podstawie zarządzenia nr 212 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.08.2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania.
  3. Terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za energię cieplną, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, usługi remontowe.
  4. Przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Załączniki:

Wyniki kontroli w PM nr 7