Przedmiot przetargów

1. Nieruchomość przy ul. Poznańskiej 201-207 o pow. 0,5529 ha (dz. nr 126/4 o pow. 0,1799 ha, obręb 70, KW nr TO1T/00030692/6 i dz. nr 1/146 o pow. 0,3730 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5)

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.300.000,00 zł brutto
Wadium: 150.000,00 zł

2. Nieruchomość przy ul. Poznańskiej 209-211 i ul. Karola Stamirowskiego 2 o pow. 0,7213 ha (dz. nr 126/5 o pow. 0,1815 ha, obręb 70, KW nr TO1T/00030692/6 i dz. nr 1/147 o pow. 0,5398 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5)

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.900.000,00 zł brutto
Wadium: 250.000,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są położone na Podgórzu w sąsiedztwie obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są niezabudowane i niezagospodarowane posiadają w miarę regularny kształt, teren równy, nieogrodzony z przeważającą roślinnością charakterze stepowym, z występującymi skupiskami drzew (z różną intensywnością na każdej z działek). Na nieruchomościach zlokalizowane są pozostałości wewnętrznego układu komunikacyjnego w postaci urządzonych drogi z płyt betonowych. Na obszarze nieruchomości możliwe jest występowanie siedlisk muraw napiaskowych, podlegających ochronie prawnej.

    Stanowią one obszar dawnego poligonu wojskowego, w związku z czym należy wziąć pod uwagę  ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń, wynikających z tego faktu, związanych z możliwością pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem, na koszt nabywcy, nadzoru saperskiego. Na nieruchomościach mogą występować również pozostałości podziemnych obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej. Ze względu na wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

    Nieruchomości będące przedmiotem przetargu przylegają do pasa drogowego ulicy Poznańskiej posiadającej status drogi publicznej oraz ulicy Karola Stamirowskiego o nawierzchni utwardzonej (drogi wewnętrznej o ogólnodostępnym charakterze), jednak zgodnie ze stanowiskiem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu i postanowieniami planu miejscowego ich obsługa komunikacyjna może następować jedynie z ulicy Karola Stamirowskiego poprzez drogę wewnętrzną (dz. nr 1/148, 124/2). Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nastąpi poprzez ustanowienie służebności drogowych. Nieruchomości znajdują się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w przyległych pasach drogowych (elektroenergetycznej, wod-kan, gazowej)

   Przez nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 15KV i 110/kV wzniesione w 1974 r. (110 kV) i 1982 r. (15 KV) wraz z posadowionymi na nieruchomości słupami. Mając na względzie tę okoliczność, nabywca nieruchomości przyjmuje do wiadomości fakt, iż właściciel urządzeń elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA. ma podstawy do wystąpienia o ustanowienie bądź zasiedzenie w związku z tym stosownej służebności przesyłu. Ponadto w związku z tym miejscowy plan zagospodarowania uchwalony dla tego obszaru wyznacza strefy ograniczonego użytkowania na przedmiotowej nieruchomości.

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 199/15 Rady Miasta Torunia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. W. Andersa i trasy S-10 w Toruniu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, poz. 4734). Zgodnie z postanowieniami planu opisane nieruchomości są położone w obrębie jednostki planistycznej o symbolu 71.20-U/P4, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny obiektów usługowo – produkcyjnych, składów i magazynów” i przeznaczenie dopuszczalne: „infrastruktura, drogi wewnętrzne, miejsca do parkowania dla obsługi cmentarza”. Zgodnie z postanowieniami planu zagospodarowania nieruchomości będące przedmiotem przetargu znajdują się w obszarze utrzymania funkcjonalnych korytarzy migracji (nietoperzy) wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Forty w Toruniu.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne

Nieruchomości są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Nie są obciążone hipotekami wpisanymi w działach IV ksiąg wieczystych dla nich prowadzonych.

    W działach III ksiąg wieczystych figurują wpisy służebności gruntowych i służebności przesyłu, wzmianek o wpisie do rejestru zabytków, i wpisy trwałego zarządu MZD, przy czym służebności te i pozostałe wpisy nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu.

Informacje przetargowe

Przetargi odbędą się w dniu 10 stycznia 2023 r. począwszy od godz. 12.00 w kolejności wskazanej powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić, poprzez oznaczenie adresowe nieruchomości.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.Załączniki:

Regulamin przetargu
Załacznik do regulaminu przetargu
Ogłoszenie o przetargu
Mapa