Obwieszczenia i informacje dotyczące spraw z zakresu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp (wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu (wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)


Materiały archiwalne: