Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców. W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)

 2. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 3. ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 4. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 11.30-15.30 (pok. 17 – Stowarzyszenie Sursum Corda)

 6. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)

 7. ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 8. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)

Umów wizytę przez Internet
Termin nieodpłatnej porady prawnej najłatwiej umówić przez Internet:


Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy punktów można otrzymać pod nr telefonu: 56 611 88 00 w godz. 7.30-15.30.


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

UWAGA!
Na czas porad telefonicznych składanie oświadczeń nie obowiązuje.


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  lub
 • nieodpłatną mediację
  lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej.