Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat   e-mail: wom@um.torun.pl


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

 

Podstawa prawna

  •  Art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735)
  •   Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej   (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
17zł za wydanie wyciągu (zaświadczenia) - wpłata za pokwitowaniem w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B lub na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium - 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 7 dni wydanie wyciągu (zaświadczenia) od dnia złożenia wniosku

V. Tryb odwoławczy
Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni w przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

VI. Uwagi
Wnioski z załączoną opłatą mogą być składane w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub przesłane pocztą.

 

 Załączniki:

Wniosek