Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220,
telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 29

56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna
 - Art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 735)
 - Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej   (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) według załączonego wzoru.

II. Wymagane opłaty
17zł za wydanie wyciągu (zaświadczenia) - wpłata za pokwitowaniem w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B lub na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium -
nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 7 dni wydanie wyciągu (zaświadczenia) od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy
Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni w przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia .

V. Uwagi 
Wnioski z załączoną opłatą mogą być składane w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub przesłane pocztą.Załączniki:

Wniosek