Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30   e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:

  • numer ewidencyjny nieruchomości,

  • numer obrębu,

  • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową,
   lub

  • dokładne określenie adresu nieruchomości,

  • kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,

  • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

  • od wypisu

   • do 5 stron - 30 zł,

   • powyżej 5 stron - 50 zł

  • od wyrysu

   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł

   • nie więcej niż - 200 zł,

 • Za pełnomocnictwo - 17 zł

  UWAGA!
  Zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

 • Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:

 • Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ( pokój nr 10).Załączniki: