Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30, e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:
1. numer ewidencyjny nieruchomości,
2. numer obrębu,
3. ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową,
lub dokładne określenie adresu nieruchomości,
4. kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,
ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:
Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu
do 5 stron - 30 zł,
powyżej 5 stron - 50 zł,

od wyrysu
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł,
nie więcej niż - 200 zł,

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

UWAGA!
Zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
Toruń, ul. Grudziądzka 126b 
Telefon: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT ( pokój nr 10).Załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (formularz)
Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2)