Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

  • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zmianami),
  • art. 28, art. 32 i 33, art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:

  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na załączonym formularzu),
  • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
  • wymagane przepisami szczególnymi inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku o pozwolenie na budowę,
  • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (według wzoru w załączniku) wraz z opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

II. Wymagane opłaty

Za wydanie ww. decyzji - 50 % stawek wynikających z cz. III, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi

Pisemny wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej (gdy taki obowiązek ma miejsce) należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B.Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2)
Informacja uzupełniająca
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia