Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń 
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),
- art. 28, art. 32 i 33, art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
- zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na załączonym formularzu),
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wymagane przepisami szczególnymi inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku o pozwolenie na budowę,
- ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (według wzoru w załączniku) wraz z opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

II. Wymagane opłaty
Za wydanie ww. decyzji - 50 % stawek wynikających z cz. III, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi
Pisemny wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej (gdy taki obowiązek ma miejsce) należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT pok. nr 10 (parter).Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Pełnomocnictwo ( załącznik nr 2)
Informacja uzupełniająca
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia