Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30   e-mail: waib@um.torun.pl

 

Podstawa prawna:

 • art.217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Torunia, wg załączonego wzoru, powinien zawierać:

  • dokładne określenie adresu nieruchomości,

  • numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu lub kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,

  • oświadczenie o prawie własności przedmiotowej nieruchomości (załącznik nr 1),

  • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie zaświadczenia - 17 zł

 • Za pełnomocnictwo - 17 zł

  UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwia się w kolejności ich wpływu.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon - sekretariat: 56 611 84 30

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Tryb odwoławczy:

 • Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi:

 • Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym  Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.

 


Załączniki: