Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30   e-mail: waib@um.torun.pl

 

Podstawa prawna:

 • art.73 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie akt archiwalnych wg załączonego wzoru (wniosek o udostępnienie akt sprawy) powinien zawierać:

 • dokładne określenie rodzaju dokumentów, których udostępnienia wnioskodawca żąda wraz z podaniem adresu nieruchomości, której wniosek dotyczy,

 • oświadczenie o prawie własności nieruchomości (załącznik nr 2), której wniosek dotyczy,

 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 1), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

 

 1. Wymagane opłaty:

 • Za wydanie kserokopii akt – 5,0 zł od każdej poświadczonej za zgodność z duplikatem pełnej lub zaczętej stronicy (na podstawie cz. II, pkt 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

 • Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

 

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

 

 1. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Telefon:

– sekretariat: 56 – 611 84 30

– kancelaria: 56 – 611 84 86

– archiwum: 56 – 611 85 63

 

 1. Tryb odwoławczy:

Odwołanie nie przysługuje.

 

 1. Uwagi:

Pisemny wniosek należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B. 

 

   

 Załączniki: