Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30   e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami),

 • art. 28, art. 30b, art. 36, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
  1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zmianami).

 

I. Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,

 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,

 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, wymagane przepisami odrębnych ustaw lub ich kopie – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

 

II. Wymagane opłaty:

Za wydanie ww. decyzji – 36 zł (na podstawie cz. III, pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej).

Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. Uwagi:

Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.

 Załączniki:

Zgoda na rozbiórkę obiektu budowlanegoi
Pełnomocnictwo
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Informacja uzupełniająca
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia