Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 84 30 

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
 • art. 28, art. 30b, art. 36, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

I. Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, wymagane przepisami odrębnych ustaw lub ich kopie – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

II. Wymagane opłaty:

Za wydanie ww. decyzji – 36 zł (na podstawie cz. III, pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86
Sekretariat – tel. 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:

Wniosek wraz z załącznikami można składać w wersji papierowej w siedzibie organu lub za pośrednictwem:

 • platformy e-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/,
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal: /UMTorun/skrytka.


Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Zgoda na rozbiórkę obiektu budowlanego
Informacja uzupełniająca
Pełnomocnictwo
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia