Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę:
Rejestry prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

Do końca roku 2017

 

 1. Rejestr dzienników budowy
  • podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.
   Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 2. Rejestr wniosków
 3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 6. Rejestr zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 8. Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie działu II ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
  • dane dostępne w wersji elektronicznej na platformie www.ekoportal.pl

/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adam Popielewski
Data wytworzenia: 08-03-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 08-03-2018 09:25:26
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018 09:55:06
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt