Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022

Liczba wejść na stronę: 27396
Budżet Torunia

Budżet Torunia

  

>>> Zobacz projekt budżetu Torunia na rok 2020

>>> Zobacz plan budżetu Torunia na rok 2019


Samorząd Torunia prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest rocznym planem dochodów i wydatków. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.


Projekt budżetu przygotowuje prezydent. Bez zgody prezydenta rada miasta nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami prezydent przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy.

Dochodami gminy są:
 • podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
 • dochody z majątku gminy,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dochodami gminy mogą być:
 • dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
 • wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
 • spadki, zapisy i darowizny,
 • inne dochody.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
Za prawidłową gospodarkę finansową toruńskiej gminy odpowiada prezydent.
Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo:
 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące budżetu Miasta Torunia, zaczerpnięte ze Statutu Gminy Miasta Toruń:
  (...) § 54.
 1. Budżet Miasta Torunia stanowi podstawę samodzielnie prowadzonej gospodarki finansowej.
 2. Rada na sesji zwołanej najpóźniej do 30 września zajmuje, na wniosek komisji właściwej do spraw budżetu, stanowisko w sprawie treści budżetu na nadchodzący rok budżetowy. Przedstawia w nim merytoryczne wskazówki dla Prezydenta podkreślając na jakie dziedziny należałoby położyć nacisk w budżecie.
 3. Prezydent, w terminie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedkłada Radzie, uwzględniając wskazówki przyjęte przez Radę w formie stanowiska, projekt budżetu, a także informację o stanie mienia komunalnego.
 4. Projekt budżetu Miasta Torunia musi być przedstawiony szczegółowo tj. w podziale na działy, rozdziały i zadania rzeczowe wraz z objaśnieniami. Oddzielnie powinny być ujęte wydatki na zadania bieżące, wydatki inwestycyjne oraz źródła ich pokrycia. Prezydent informuje mieszkańców Miasta Torunia o założeniach projektu budżetu i kierunkach polityki gospodarczej za pośrednictwem miejscowych środków społecznego przekazu.
 5. Przewodniczący niezwłocznie zarządza dostarczenie radnym projektu budżetu wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 6. Plany finansowe zakładów budżetowych są załącznikami do budżetu Miasta Torunia.
  § 55.
 1. Na sesji zwołanej najpóźniej do 30 listopada następuje pierwsze czytanie projektu budżetu.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący kieruje projekt do rozpatrzenia przez komisję właściwą do spraw budżetu, a poszczególne części do właściwych komisji.
 3. Opinię przedłożoną do projektu przez Regionalną Izbę Obrachunkową Przewodniczący kieruje do komisji właściwej do spraw budżetu.
 4. Do czasu przyjęcia przez komisję właściwą do spraw budżetu wniosku o przyjęcie projektu budżetu bez poprawek lub z poprawkami, Prezydent może składać autopoprawki do projektu budżetu.
  § 56.
 1. Komisja właściwa do spraw budżetu po rozpatrzeniu projektu budżetu oraz przekazanych przez komisję wniosków przedstawia na II sesji budżetowej, nie później niż do 20 grudnia, swoje stanowisko wraz z wnioskiem o przyjęcie projektu budżetu bez poprawek lub przyjęcie z poprawkami. Treść poprawek winna być doręczona radnym i Prezydentowi nie później niż na dwa dni przed sesją.
 2. Projekty poprawek składane przez radnych podczas II sesji budżetowej powinny zawierać wskazanie źródeł pokrycia wydatków oraz uzasadnienie obejmujące: 1) wyjaśnienie potrzeby i celu złożenia poprawki; 2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinach, które mają być zmienione; 3) wskazanie różnicy między dotychczasowym projektem, a proponowanymi zmianami; 4) przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, moralnych i finansowych.
 3. Projekty poprawek składane przez radnych podczas obrad II sesji budżetowej, które nie spełniają wymogów punktu poprzedzającego, nie będą dopuszczone przez Przewodniczącego do głosowania.
  § 57.
 1. Prezydent przedkłada Radzie sprawozdania z działalności finansowej Miasta Torunia. Sprawozdanie z wykonania budżetu Prezydent zobowiązany jest przedłożyć do dnia 31 marca po roku sprawozdawczym.
 2. Przewodniczący niezwłocznie zarządza przekazanie sprawozdania radnym oraz przewodniczącym komisji celem podjęcia procedury opiniodawczej.
 3. Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania, stanowiska komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych komisji do części sprawozdania właściwej dla zadań komisji, przedstawia opinię do wykonania budżetu oraz występuje z projektem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
 4. Harmonogram prac ustala Przewodniczący w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Prezydentem.
  § 58.
 1. Gospodarka finansowa Miasta Torunia jest jawna.
 2. Uchwała budżetowa ogłaszana jest niezwłocznie przez Prezydenta, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy w siedzibie Rady, a ponadto poprzez ogłoszenie informacji o jej uchwaleniu w lokalnej prasie.

  § 59.
  Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem składa jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
  (...)
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 16:11:46
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt