Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

12 sesja Rady Miasta Torunia
17 maja 2007, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z 11 sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacje Prezydenta Miasta.
 7. Przedstawienie informacji na temat gospodarki nieruchomościami w Toruniu w latach 2005 – 2006.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007r. - DRUK NR 82 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” - DRUK NR 100 – II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu i planu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” – DRUK NR 106.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu i powołania komisji konkursowej – DRUK NR 113.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – DRUK NR 114.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2009 – DRUK NR 115.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Toruń do spółki Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – DRUK NR 118.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy z innymi gminami na forum Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i przystąpienia do stowarzyszenia (…) – DRUK NR 117.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (…) – DRUK NR 104 – I CZYTANIE.
 17. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta Miasta, inne.
 18. Zapytania i wolne wnioski – godz. 14.00.
 19. Przerwa – po zakończeniu punktu „Zapytania i wolne wnioski” do godz. 16.00.
 20. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A