Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 24.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

17 sesja Rady Miasta Torunia - SESJA ODWOŁANA
19 marca 2020, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Rady Miasta Torunia podjął decyzję, że 17. sesja Rady Miasta zwołana na 19 marca 2020 roku odbędzie się w innym terminie.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 16. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2019 rok: Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 472.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu – DRUK NR 476.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2020 - DRUK NR 462 – I CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty i zwolnień z opłat – DRUK NR 337 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 338 – I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14 – DRUK NR 443.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy Fosie Staromiejskiej 28 w Toruniu – DRUK NR 465.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5 – DRUK NR 471.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Mostowej 5 w Toruniu – DRUK NR 466.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 150/19 RMT z dnia 27.06.2019r. ws. zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Klonowej 14, (…) – DRUK NR 434.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 467.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 - DRUK NR 468.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 - DRUK NR 450 – I i II CZYTANIE.
 20. Wnioski radnych.
 21. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 22. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A