Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

16 sesja Rady Miasta Torunia
27 lutego 2020, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z 14., 15. i nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2019 rok: Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu,Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania pani Krystynie Zaleskiej Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 441.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu Marianowi Frąckiewiczowi Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 445.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania pani Barbarze Królikowskiej-Ziemkiewicz Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 446.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 - DRUK NR 449.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp „Glinki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gniewkowska, Poznańska, trasa S-10 oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w Toruniu – DRUK NR 421
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu - DRUK NR 423.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu – DRUK NR 424 – I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Winnica w Toruniu – DRUK NR 447 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia kids– program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu” na lata 2020-2025 – DRUK NR 308.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 420.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 10 przy ul. Hurynowicz 12, nr 14 i nr 48 przy ul. Krasińskiego 114, nr 28 przy ul. Krętej 74 w Toruniu – DRUK NR 427.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu – DRUK NR 442 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spr. współdziałania GMT z Gm. Lubicz przy realizacji zad. inwestycyjnego pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 100707C ul.Toruńska w Grębocinie/ul.Kresowa w Toruniu” – DRUK NR 428.
 20. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia roku 2023 rokiem 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – DRUK NR 452.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023” – DRUK NR 444.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. przyznania w 2020r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie GMT - DRUK NR 426.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 418 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka - DRUK NR 415 – I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia j.t. uchwały w spr. zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu – DRUK NR 455
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 456.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia j.t. uchwały w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów (…),– DRUK NR 457
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 458.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia j.t. w spr. bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych (…) – DRUK NR 459.
 30. Wnioski radnych.
 31. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 32. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A