Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

13 sesja Rady Miasta Torunia
19 grudnia 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 12. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu - DRUK NR 390 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu - DRUK NR 391.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. św. Faustyny 12 w Toruniu - DRUK NR 236.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ul. św. Faustyny 12 w Toruniu – DRUK NR 237.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 – DRUK NR 381.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha Świętego 19 – DRUK NR 389.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska i Wł. Broniewskiego 90 pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Skarbem Państwa - DRUK NR 406.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Kujawskiej 9 - DRUK NR 405.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn.: „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2019-2021” – DRUK NR 382.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu” – DRUK NR 383.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 4 w Toruniu i ustalenia jego statutu – DRUK NR 347 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. – DRUK NR 394.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2019/2020 – DRUK NR 402 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2019 r. – DRUK NR 388.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia – DRUK NR 397.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – DRUK NR 398 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej – DRUK NR 399 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w mieście Toruniu w 2020 roku – DRUK NR 393.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 404.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: CK „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie CK „Dwór Artusa” w Toruniu oraz nadania jej statutu – DRUK NR 400 – I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 335 – II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu GMT (…) – DRUK NR 336 – II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 396.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 – DRUK NR 384.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 385 – I i II CZYTANIE.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – DRUK NR 392.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – DRUK NR 403.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020 - 2050 – DRUK NR 372 – II CZYTANIE.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2020 – DRUK NR 373 – II CZYTANIE.
 35. Przerwa – godz. 12.00 – 14.00.
 36. Wnioski radnych – godz. 14.00.
 37. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 38. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A