Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

11 sesja Rady Miasta Torunia
10 października 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 10. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacje Prezydenta Miasta - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego - DRUK NR 316.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu - DRUK NR 317.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu - DRUK NR 306 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu - DRUK NR 116 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu - DRUK NR 309 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. – DRUK NR 324.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…) – DRUK NR 300 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnego utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz wyposażenia jej w majątek – DRUK NR 326.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019 - 2047 – DRUK NR 241.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 242 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 290 – II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 291 – II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, ul. Kasztanowa 16 w Toruniu – DRUK NR 314 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu – DRUK NR 310.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. - DRUK NR 311.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2020 – DRUK NR 304 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu – DRUK NR 315 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie przywrócenia nazwy Przedmieście Bielany – DRUK NR 240.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy jednej z ulic Torunia – DRUK NR 299.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla Radnych Miasta Torunia – DRUK NR 327.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r. na Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu – DRUK NR 264.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu – DRUK NR 266.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2019 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu – DRUK NR 328.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 sierpnia 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 330.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2019 r. na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu – DRUK NR 331.
 31. Wybór komisji skrutacyjnej.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu – kadencja 2020 – 2023 – DRUK NR 320.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2020 - 2023– DRUK NR 321.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu – kadencja 2020 - 2023 – DRUK NR 322.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – kadencja 2020 - 2023 – DRUK NR 323.
 36. Wnioski radnych – godz. 14.00.
 37. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
 38. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 39. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A