Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

9 sesja Rady Miasta Torunia
25 lipca 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 8. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Głogowska, Obrowska, Czernikowska, Kikolska - DRUK NR 217 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2018 roku o zmianę nazwy ronda - DRUK NR 218.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwania placu imieniem prof. Jana Czochralskiego - DRUK NR 233.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 194 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu (…) - DRUK NR 205.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Henryka Strobanda 4-6 i ul. Konrada Grasera 2 – DRUK NR 228.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 26, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 210.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność GMT wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu (…)– DRUK NR 234.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Równinnej 33-41 i ul. Kociewskiej 34 – DRUK NR 227.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. gen. Władysława Andersa 18, 20 / Okólnej 103 – DRUK NR 235.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33, 32-34 i ul. Jana Heweliusza 4-6 – DRUK NR 211.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 195 – II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych – DRUK NR 203 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach (…) – DRUK NR 222 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 159.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Toruniu – DRUK NR 189.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 Toruniu – DRUK NR 190.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 Toruniu – DRUK NR 191.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 225.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 226 – I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 230.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025” – DRUK NR 214.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. – DRUK NR 232.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019 – DRUK NR 223.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021 – DRUK NR 224.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 – DRUK NR 220,
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 221 – I i II CZYTANIE.
 33. Wnioski radnych.
 34. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 35. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A